Hình ảnh hoạt động

thudientu
DANH BA THU DIEN TU
12317 kttv

cuc cntt

12322 isge

12413 tcdd

Thống kê truy cập

Hôm nay 11

Hôm qua 42

Tuần này 288

Tháng này 1524

Tất cả 40510

Ngày 09/9/2014, Đảng uỷ Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong Đảng bộ, cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã được nghe đồng chí Đỗ Lệnh Vượng - Trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt các nội dung sau: Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tiếp theo là phần truyền đạt của đồng chí Phạm Xuân Triển - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, gồm hai chuyên đề: Định hướng chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và chuyên đề Quy chế bầu cử trong Đảng.

Trên cơ sở kết quả tiếp thu và tài liệu đã phát, đồng chí Bùi Quang Toàn - Phó Bí thư Đảng uỷ Sở đề nghị các chi bộ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn nữa trong các buổi sinh hoạt chi bộ. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết trong các chi bộ thiết thực, hiệu quả, phù hợp với các nhiệm vụ chuyên môn. Đồng thời làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động về các quan điểm của Đảng đã được đề ra trong Nghị quyết; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và những nhận thức lệch lạc./.

 Đình Hoàng

 

 

Sáng ngày 06/9/2014, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Hòa Bình tổ chức Hội nghị Tập huấn triển khai phổ biến Luật Phòng chống khủng bố và công tác Bảo vệ bí mật nhà nước. Ðồng chí Nguyễn Văn Dật - Phó Giám đốc Sở TN&MT chủ trì hội nghị. Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh Hòa Bình đã tới dự và triển khai Luật Phòng chống khủng bố và công tác Bảo vệ bí mật nhà nước cho lãnh đạo, trưởng phó phòng chuyên môn Sở; lãnh đạo Chi cục Bảo vệ môi trường; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở; công chức, viên chức thuộc Văn phòng Sở, Chi cục Bảo vệ môi trường và các đơn vị trực thuộc Sở TN&MT.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thượng tá Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình giới thiệu Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 21/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới. Để khắc phục những hạn chế, yếu kém và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong tình hình mới cần nhận thức và thực hiện tốt các công tác sau: công tác bảo vệ bí mật nhà nước là một trong những nội dung quan trọng của công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ chính trị nội bộ, là trách nhiệm của các cấp các ngành và mọi công dân; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đảng viên và mọi công dân nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; tổ chức tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng các tiêu chuẩn về chính trị, trình độ, năng lực; chú trọng công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong một số lĩnh vực như thông tin, truyền thông, báo chí, xuất bản, quan hệ, làm việc với tổ chức, cá nhân nước ngoài.

Sau phần trình bày của Thượng tá Nguyễn Văn Trung là phần giới thiệu chuyên đề phòng, chống khủng bố của Đại tá Bùi Việt Bắc - Trưởng phòng PA61- Công an tỉnh Hoà Bình, gồm các nội dung sau: tình hình khủng bố trên thế giới và ở Việt Nam, công tác phòng chống khủng bố trong thời gian tới; phổ biến Luật Phòng, chống khủng bố năm 2013 đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 12/6/2013 gồm 8 chương, 51 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2013. Luật quy định về nguyên tắc, chính sách, biện pháp, lực lượng phòng, chống khủng bố, hợp tác quốc tế và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng, chống khủng bố. Luật cũng đề cập đến vấn đề chống khủng bố, phát hiện khủng bố; tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác về khủng bố; biện pháp phòng chống khủng bố.

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dật yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Tài nguyên và Môi trườngnắm vững và thực hiện nghiêm các quy định của Pháp lệnh Bảo vệ bí mật nhà nước để thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao./.

 

Đình Hoàng

 

 

 

 

 

 

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

anh22

Video hoạt động ngành

1

trung tam ky thuat1
untitled
12313 nea
12314 dgmv
12315 tainguyennuoc

12316 dosm

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction