CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

 

                                ……., ngày……..tháng…….năm 2018

 

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

Vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

Họ và tên:                                                                    Nam, nữ:

Ngày, tháng, năm sinh:

Quê quán:

Hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện nay:

Điện thoại liên lạc:

Sau khi nghiên cứu Thông báo của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình, tôi thấy bản thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để tham dự thi tuyển vào vị trí Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình. Vì vậy, tôi làm đơn này đăng ký dự thi tuyển vào vị trí Phó Chi cục trưởng chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình theo Thông báo số     /TB-HĐTT ngày    tháng 7 năm 2018 của Hội đồng thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

Tôi gửi kèm theo Đơn này Hồ sơ đăng ký dự thi tuyển gồm:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

2. Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn (có chứng thực) của cơ quan có thẩm quyền.

3. Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

4. Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

5. Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác trong 02 năm gần nhất. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

6. Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với cá nhân, gia đình người dự tuyển.

Toàn bộ văn bản, tài liệu được đựng trong túi đựng hồ sơ kích thước 25cm x 35cm và được niêm phong kín.

Tôi cam đoan hồ sơ dự thi của tôi là đúng sự thật. Nếu sai sự thật thì kết quả thi tuyển của tôi sẽ bị hủy bỏ và tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

                                                                     Người viết đơn

                                                                            (Ký và ghi rõ Họ tên)