THÔNG BÁO
Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
 
Căn cứ Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội;
Căn cứ Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 11/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt giá khởi điểm thanh lý tài sản là ô tô của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông báo lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản như sau:
1. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá
1.1. Tên cơ quan: Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
1.2. Địa chỉ trụ sở chính: đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
1.3. Số điện thoại: 02183.851.363
1.4. Người đại diện theo pháp luật là ông: Trần Đại Vỹ, chức vụ: Phó Giám đốc phụ trách.
2. Thông tin tài sản: 01 xe ô tô nhãn hiệu: Mazda, số loại: 323, biển kiểm soát: 28A – 001.98; số máy: 494933; số khung: BG1062MH-001044.
3. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 38.000.000 đồng (Ba mươi tám triệu đồng).
4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản gồm:
- Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết: Có địa chỉ trụ sở rõ ràng, có trang thiết bị đầy đủ để phục vụ quá trình tổ chức đấu giá.
- Phương án đấu giá: Xây dựng phương án đấu giá khả thi, hiệu quả. Cần công khai, minh bạch, đảm bảo an ninh trong quá trình tổ chức đấu giá.
- Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Có Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016.
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật.
  - Tổ chức đăng ký phải có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố tại cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản.
  5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia của Tổ chức đấu giá:
          - Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá là: 05 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (Trong giờ hành chính). Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện.
          - Địa điểm nộp hồ sơ: tại Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.
-  Địa chỉ: đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.
          - Số lượng nộp hồ sơ: 01 bộ.
          6. Hồ sơ đăng ký gồm có:
           - Hồ sơ pháp lý đăng ký hoạt động doanh nghiệp đấu giá tài sản.
           - Bản mô tả năng lực kinh nghiệm, phương án tổ chức đấu giá tài sản.
  - Các tài liệu chứng minh về năng lực, kinh nghiệm phải được chứng thực.
  Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường thông báo để các Tổ chức  đấu giá tài sản được biết và tham gia đăng ký./.

Nơi nhận:

  - Sở Tài nguyên và Môi (để b/c);

  - Thông báo công khai trên cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản - Bộ Tư pháp;

  - Thông báo công khai trên trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình;

 - Niêm yết tại trụ sở TTKTTNMT;

   - Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC  PHỤ TRÁCH

 

 

 

 

  Trần Đại Vỹ