Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định 79/QĐ-UBND ngày 22/1/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc phê duyệt dự án quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: đá làm VLXD, sét làm gạch ngói, cát làm VLXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc khoanh định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại núi Khụ Tang, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình (khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) của Công ty TNHH Trường Thành theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản (thời gian tiếp nhận hồ sơ thăm dò của các tổ chức, cá nhân khác đến hết ngày 12-02-2016).

Trong thời gian 30 ngày tiếp nhận hồ sơ (từ ngày 12-01-2016 đến ngày 12-02-2016) theo Thông báo số 15/TB-STNMT ngày 13-01-2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã không có tổ chức, cá nhân nào khác nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại núi Khụ Tang, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn ngoài Công ty TNHH Trường Thành.

Sau khi rà soát, kiểm tra hồ sơ đã tiếp nhận của Công ty TNHH Trường Thành cho thấy hồ sơ của Công ty đã đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 2 Điều 40 Luật Khoáng sản năm 2010. Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 và điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính Phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đơn vị được lựa chọn để cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá vôi làm VLXDTT tại núi Khụ Tang, xã Yên Phú, huyện Lạc Sơn là Công ty TNHH Trường Thành.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty TNHH Trường Thành và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.