Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định 79/QĐ-UBND ngày 22/1/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình, về việc phê duyệt dự án quy hoạch thăm dò khai thác khoáng sản và sử dụng ba loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường: đá làm VLXD, sét làm gạch ngói, cát làm VLXD trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 780/QĐ-UBND ngày 21/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đối với khu vực đá Bazan tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản đá Bazan làm VLXDTT tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình (khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) của Công ty Cổ phần VIMECO theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản (thời gian tiếp nhận hồ sơ thăm dò của các tổ chức, cá nhân khác đến hết ngày 28-02-2016).

Trong thời gian 30 ngày tiếp nhận hồ sơ (từ ngày 28-01-2016 đến ngày 28-02-2016) theo Thông báo số 475/TB-STNMT ngày 01-02-2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã không có tổ chức, cá nhân nào khác nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản đá Bazan làm VLXDTT tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn ngoài Công ty Cổ phần VIMECO.

Sau khi rà soát, kiểm tra hồ sơ đã tiếp nhận của Công ty Cổ phần VIMECO cho thấy hồ sơ của Công ty đã đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 2 Điều 40 Luật Khoáng sản năm 2010. Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 và điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính Phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đơn vị được lựa chọn để thẩm định cấp giấy phép thăm dò khoáng sản đá Bazan làm VLXDTT tại xã Phú Minh, huyện Kỳ Sơn là Công ty Cổ phần VIMECO.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty Cổ phần VIMECO và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.