Căn cứ Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 28/10/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Căn cứ Văn bản số 106/UBND-NNTN ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh Hoà Bình về việc bổ sung 03 điểm mỏ vào Quy hoạch khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản chủ yếu tỉnh Hoà Bình giai đoạn 2008-2010, có xét đến năm 2020.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản Kaolin –Felpast tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình (khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản) của Công ty Cổ phần sản xuất VLXD và Khoáng sản Hòa Bình theo quy định tại khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản (thời gian tiếp nhận hồ sơ thăm dò của các tổ chức, cá nhân khác đến hết ngày 10-4-2016).

Trong thời gian 30 ngày tiếp nhận hồ sơ (từ ngày 10-3-2016 đến ngày 10-4-2016) theo Thông báo số 70/TB-STNMT ngày 10-3-2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường, đã không có tổ chức, cá nhân nào khác nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản Kaolin –Felpast tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi ngoài Công ty Cổ phần sản xuất VLXD và Khoáng sản Hòa Bình.

Sau khi rà soát, kiểm tra hồ sơ đã tiếp nhận của Công ty Cổ phần sản xuất VLXD và Khoáng sản Hòa Bình cho thấy hồ sơ của Công ty đã đảm bảo theo quy định tại khoản 1 Điều 34 và khoản 2 Điều 40 Luật Khoáng sản năm 2010. Theo quy định tại khoản 1 Điều 13 và điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính Phủ, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đơn vị được lựa chọn để thẩm định cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Kaolin –Felpast tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi là Công ty Cổ phần sản xuất VLXD và Khoáng sản Hòa Bình.

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để Công ty Cổ phần sản xuất VLXD và Khoáng sản Hòa Bình và các đơn vị có liên quan biết, thực hiện./.