Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 94

Hôm qua 73

Tuần này 94

Tháng này 540

Tất cả 141882

Ngày 02 tháng 01 năm 2020, Bộ Chính trị ban hành Quy định số 213-QĐ/TW về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú.
Quy định số 213 của Bộ Chính trị nêu rõ các nội dung: Nhiệm vụ của đảng viên đang công tác ở nơi cư trú; Nhiệm vụ của cấp ủy cơ sở nơi đảng viên đang công tác và Nhiệm vụ của tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác cư trú.
Quy định số 213 của Bộ Chính trị nêu rõ về tổ chức thực hiện.
Quy định số 213 của Bộ Chính trị chỉ rõ yêu cầu, nội dung nhiệm vụ của các Tỉnh ủy, thành ủy và đảng ủy trực thuộc Trung ương, các Ban Đảng Trung ương trong tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện tốt Quy định.
Quy định số 213 của Bộ Chính trị xác định trách nhiệm của đảng viên đang công tác và của tổ chức cơ sở đảng. Theo đó, đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, lực lượng vũ trang (gọi tắt là đảng viên đang công tác) vừa thực hiện quy định của Điều lệ Đảng về sinh hoạt đảng tại nơi làm việc, vừa có trách nhiệm thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; gần gũi, gắn bó với nhân dân; khắc phục những biểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của nhân dân nơi cư trú; củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân; nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở. Tổ chức cơ sở đảng nơi đảng viên đang công tác và nơi đảng viên cư trú có trách nhiệm tạo điều kiện cho đảng viên đang công tác thực hiện trách nhiệm, nhiệm vụ nơi cư trú, đồng thời kiểm tra, giám sát, nhận xét, đánh giá việc thực hiện của đảng viên.
Quy định này thay thế Quy định số 76-QĐ/TW, ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị khóa VIII về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú; có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và được phổ biến đến chi bộ để thực hiện./.
                                                                             Thanh tra Sở

Ngày 01 tháng 11 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 177/KH-UBND về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; ngày 06/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2359/STNMT-TTr về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 02/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hòa Bình về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giám đốc Sở đã yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc:

Ngày 16 tháng 7 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 1095/UBND-NC về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ.

Triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; ngày 24/7/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 1420/STNMT-TTr về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ. Giám đốc Sở đã yêu cầu Trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc:

 

         UBND TỈNH HOÀ BÌNH                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 513 /STNMT-TTr                                                             Hoà Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2019

           V/v trả lời đơn đề nghị

         của ông Bùi Thanh Liêm

 

 

Kính gửi: Ông Bùi Thanh Liêm

(Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

Ngày 27/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhận được đơn của ông Bùi Thanh Liêm, Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình do Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình chuyển theo Văn bản số 1868/MTTQ-BTT ngày 26/02/2019 và Văn bản số 1902/MTTQ-BTT ngày 21/3/2019.

Nội dung “Đơn kiến hỏi” của ông Bùi Thanh Liêm liên quan đến việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Lâm thuê đất xây dựng Nhà máy may xuất khẩu (nay là Công ty Cổ phần xuất khẩu may SMA VINA Việt - Hàn).

Đối với vụ việc của ông Bùi Thanh Liêm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình trả lời và giải quyết tại các văn bản sau:

1. Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND thành phố Hòa Bình về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm địa chỉ tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

2. Báo cáo số 19/BC-TTr ngày 26/02/2010 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình về việc báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm, trú tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình;

3. Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 04/03/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm địa chỉ tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

4. Báo cáo số 39/BC-TTr ngày 16/4/2010 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình về việc báo cáo kết quả rà soát khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm, trú tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình;

5. Công văn số 555/UBND-TCD ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc trả lời đơn của ông Bùi Thanh Liêm;

6. Bản án số 01/2010/HCST ngày 22/10/2010 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình;

7. Bản án số 01/2011/HCPT ngày 24/01/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình;

8. Công văn số 578/UBND-TCD ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc trả lời đơn của ông Bùi Thanh Liêm;

9. Báo cáo số 52/BC-STNMT ngày 22/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn đề nghị giải quyết của ông Bùi Thanh Liêm, trú tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình;

10. Công văn số 56/UBND-TCD ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu của ông Bùi Thanh Liêm.

11. Công văn số 800/VPUBND-TCD ngày 02/3/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình về việc trả lại đơn khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm.

Nay ông Bùi Thanh Liêm tiếp tục gửi “Đơn kiến hỏi” đến các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình để được giải quyết nhưng bản chất vẫn là những nội dung liên quan đến Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Lâm thuê đất xây dựng Nhà máy may xuất khẩu tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình. Việc này đã được các cấp, các ngành của tỉnh kiểm tra, xác minh, xem xét giải quyết đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; được Ủy ban nhân dân tỉnh giao các ngành kiểm tra, rà soát nhiều lần và đã có văn bản trả lời giải quyết như đã nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông Bùi Thanh Liêm được rõ./.

Nơi nhận:                                                                              K.T GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;               (để b/c);

- UBMTTQVN tỉnh;   

- Giám đốc, PGĐ Sở Nguyễn Trần Anh;

- Lưu: VT, TTr (M.6)

                                                                                               Nguyễn Trần Anh

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction