Hình ảnh hoạt động

thudientu
DANH BA THU DIEN TU
12317 kttv

cuc cntt

12322 isge

12413 tcdd

Thống kê truy cập

Hôm nay 40

Hôm qua 70

Tuần này 225

Tháng này 1461

Tất cả 40447

Hoạt động của Sở

Ngày 07/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội thảo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020tỉnh Hòa Bình. Chủ trì Hội thảo, đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT. Tham dự Hội thảo có đại diện đơn vị tư vấn Trung tâm Quy hoạch và Phát triển nông thôn II thuộc Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo UBND các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh. 

IMG 4971

Đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT chủ trì Hội thảo

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của tỉnh Hòa Bình đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 43/NQ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện quy hoạch do các nguyên nhân khách quan và chủ quan nên nhiều hạng mục sử dụng đất bị thay đổi. Nhiều chỉ tiêu sử dụng đất thay đổi (theo Luật Đất đai 2013); điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 2016-2020 của cấp quốc gia được Quốc hội thông qua tại Nghị quyết sổ 134/2016/QH13 ngày 09/4/2016 và Chính phủ thay đổi chỉ tiêu phân bổ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; nội bộ sử dụng đất của các ngành giao thông, y tế, giáo dục, công nghiệp, thương mại .... có nhiều thay đổi so với quy hoạch sử dụng đất được duyệt .... Vì vậy, việc “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020)” là rất cần thiết nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; phân bố hợp lý, tiết kiệm cho các mục đích, đối tượng sử dụng; làm cơ sở pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn hạn chế đến mức thấp nhất những tác động tiêu cực đến môi trường t nhiên.

IMG 4940

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội thảo, đại diện đơn vị tư vấn Trung tâm Quy hoạch và Phát triển nông thôn II thuộc Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Hòa Bình. Báo cáo đã nêu lên sự cần thiết trong việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất; kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối và một số giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất gồm:

 * Giải pháp bảo vệ, cải tạo đất và bảo vệ môi trường: Bảo vệ nghiêm ngặt đối với quỹ đất rừng, đất nông nghiệp và đặc biệt là đất chuyên trồng lúa theo quy hoạch.

- Xây dựng các khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển cây con chủ lực có lợi thế cạnh tranh cao; quy hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên nền đất lúa; quy hoạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao nhằm sử dụng hiệu quả cao đất sn xuất nông nghiệp. Xây dựng mô hình tổ chức sản xuất phù hp với quy mô sản xuất, công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

- Bảo vệ hệ thống thủy lợi đang có ở các huyện; đầu tư xây dựng mới và nâng cấp các công trình và hệ thống thủy lợi tại các khu vực đất nông nghiệp tập trung và ổn định lâu dài.

* Giải pháp tổ chức thực hiện: Tỉnh ủy chỉ đạo các cấp, các ngành có kế hoạch sử dụng đất phù hợp với điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

- Quy hoạch, kế hoạch của các ngành, lĩnh vực phải đảm bảo phù họp vói quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải thống nhất, chặt chẽ từ thành phố đến quận, huyện; tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ việc phát triển các khu cụm công nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh; thực hiện nghiêm các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt.

- Cải cách triệt để thủ tục hành chính, tạo thuận lợi tối đa cho các nhà đầu tư; hỗ trợ nhà đầu tư trong việc bồi thưòng giải phóng mặt bằng trong chuyển đối mục đích sử dụng đất; ứng dụng công nghệ thông tin để phục vụ cho công tác quản lý đất đai; minh bạch thông tin cho các đối tượng sử dụng đất, góp phần cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai.

- Tiếp tục chọn những nhà đầu tư có năng lực để đầu tư những dán lớn, các khu đô thị mới; thường xuyên kiểm tra tiến độ đầu tư dự án để xử lý các dự án chậm triển khai; công khai các dự án đầu tư để mọi người dân cùng kiểm tra giám sát.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tuyên truyền về việc quản . S dụng đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; hoàn thiện hệ thống đăng ký bât động sản thống nhất, hiện đại; quản lý hiệu quả những biến động về nhà đất và thực hiện nhanh gọn các thủ tục hành chính về nhà đất cho người dân.

- Bổ sung nhân sự đủ, có năng lực chuyên môn và kinh nghiệm cho các cp đê thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất nhất là trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng…. và các giải pháp khác.

Sau khi xem xét báo cáo thuyết minh tổng hợp, báo cáo tóm tắt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020), các đại biểu tham dự Hội thảo đã sôi nổi thảo luận, nhận xét, đánh giá những vấn đề cần chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cho phù hợp các chỉ tiêu phân bổ của Chính phủ và kế hoạch sử dụng đất các sở, ngành, huyện và thành phố.

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước (2011-2015) đã có những đóng góp không nhỏ trong công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, do có những thay đối đáng kế về tình hình phát triển kinh tế - xã hội so với dự báo trong quy hoạch nên có sự chênh lệch về các chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất năm 2015 với hiện trạng, sử dụng đất năm 2015. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) kế thừa quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng tỉnh Hòa Bình, quy hoạch giao thông, quy hoạch phát triển các ngành, các huyệnthành phố nhằm bố trí đất đai đáp ứng nhu cầu phát triển của tỉnh. Hầu hết các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh phù hợp với phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh. Phương án điều chỉnh sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường của tỉnh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của các tỉnh Tây Bắc và cả nước.

Đinh Sơn Lư

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

anh22

Video hoạt động ngành

1

trung tam ky thuat1
untitled
12313 nea
12314 dgmv
12315 tainguyennuoc

12316 dosm

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction