Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 65

Hôm qua 192

Tuần này 457

Tháng này 2247

Tất cả 61743

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các phong trào thi đua chuyên đề năm 2017 do các cấp, các ngành phát động. Với mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; đo đạc bản đồ và viễn thám; khoáng sản; tài nguyên nước; khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; bảo vệ môi trường; thanh tra, kiểm tra; đẩy mạnh cải cách hành chính. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2017 trong toàn ngành với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành tài nguyên và môi trường với mục tiêu phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ công chức, viên chức, nhân viên và người lao động nhằm tập trung thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành năm 2017. Nội dung phong trào thi đua năm 2017 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua lao động sáng tạo, vượt qua khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao; thi đua gắn với thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 19/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện thắng lợi các mục tiêu về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, không có người sinh con thứ ba trở lên; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về phòng, chống tham nhũng, đảm bảo các chỉ tiêu về công khai minh bạch theo quy định, không để sảy ra tình trạng tham nhũng trong cơ quan, đơn vị; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2017 do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương và các cấp, các ngành phát động. Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ và thực hiện Chỉ thị số  05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị  về  đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 12/5/2009 của Chính phủ về chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Tiếp tục quán triệt sâu sắc, tuyên truyền thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc;  Chỉ thị số 34-CT/TW, ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 18/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013.

1.2. Thi đua thực hiện nghiêm Quyết định số 117-QĐ/BCSĐTNMT ngày 11/04/2014 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành quy định chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành tài nguyên và môi trường; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh, văn hóa công sở theo tinh thần Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 23/5/2014 của Tỉnh ủy Hòa Bình. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của công chức, viên chức, nhân viên và người lao động trong toàn ngành; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, đơn vị; tạo không khí thân thiện, đoàn kết, xây dựng cơ quan có nếp sống văn hoá; xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh.

1.3. Thi đua thực hiện công tác cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước; rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường; nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với các dịch vụ của ngành. Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

1.4. Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên và người lao động ngành tài nguyên và môi trường thi đua nghiên cứu khoa học, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ; sáng tạo trong triển khai, tham mưu, cụ thể hóa các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường mang lại hiệu quả cao.

1.5. Thi đua đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý các vi phạm trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, phòng chống tham nhũng.

1.6. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của công chức, viên chức, nhân viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị về công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực thúc đẩy công chức, viên chức, nhân viên và người lao động hăng hái trong công tác, học tập, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác đề ra. Tiếp tục kiện toàn tổ chức thi đua khen thưởng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, quan tâm khen thưởng công chức, viên chức, nhân viên có thành tích đột xuất.

2. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của Cụm thi đua số III - Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh khu vực Tây Bắc bộ; các công tác xã hội; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; phong trào “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”; phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng - Quân sự địa phương. Làm tốt công tác an ninh, quốc phòng; giữ gìn, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ tài liệu, tài sản cơ quan; thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ.

3. Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua do Giám đốc Sở phát động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở; Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2017 và các phong trào thi đua theo chuyên đề, nhằm phát huy tối ưu mọi nguồn lực, động viên công chức, viên chức, nhân viên và người lao động của đơn vị hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao.

4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Sở; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn;   nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Toàn ngành quyết tâm phấn đấu xây dựng ngành tài nguyên và môi trường vững mạnh toàn diện, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên và người lao động trong toàn ngành phát huy những thành quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế; tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua yêu nước cao nhất, ý chí tự lực tự cường, yêu ngành, yêu nghề, tiếp tục ra sức phấn đấu thực hiện phong trào “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2017 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, tiến tới hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành và tỉnh Hòa Bình năm 2017 mà Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao, đưa ngành tài nguyên và môi trường phát triển lên tầm cao mới./.

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction