Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 71

Hôm qua 74

Tuần này 145

Tháng này 1339

Tất cả 149374

   Tăng cường quản lý sử dụng sản phẩm và hoạt động đo đạc bản đồ đáp ứng được yên cầu của của công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

   Trong thời gian qua, công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ đã được các ngành, các cấp, các tổ chức, cá nhân thực hiện tương đối tốt và có hiệu quả. Song bên cạnh đó, cũng còn nhiều ngành, nhiều tổ chức, cá nhân thực hiện chưa đúng các quy định về công tác quản lý Nhà nước về đo đạc và bản đồ. Nhằm tăng cường công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động đo đạc và bản đồ thông nhất chung trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ngày 12 tháng 8 năm 2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về tăng cường quản lý sử dụng sản phẩm và hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Theo đó UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai các nội dung sau:

   Sở Tài Nguyên Môi trường: Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về các hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình; Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các quy định quản lý Nhà nước về các hoạt động đo đạc và bản đồ; Ban hành các hướng dẫn, thực hiện các hoạt động đo đạc và bản đồ phù hợp với địa phương. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ và Nghị định số 173/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ vềxử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ và các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động đo đạc và bản đồ đến người dân và các tổ chức có liên quan; Thẩm định, quản lý việc cấp phép hoạt động đo đạc và bản đồ; Tập huấn, hướng dẫn quy trình, quy phạm đo vẽ lập bản đồ; Thực hiện thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu các dự án đo đạc và bản đồ trên địa bàn; Chỉ đạo và tổ chức triển khai các dự án đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định. Chuyển giao công nghệ và cung cấp các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa hình theo hệ tọa độ chuẩn VN-2000 khu vực Hòa Bình cho các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu sử dụng theo quy định của pháp luật; Thẩm định và đưa vào thống nhất quản lý hệ thống dữ liệu bản đồ cho tất cả các loại bản đồ địa chính, bản đồ địa hình, bản đồ chuyên đề do các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ thành lập trên địa bàn tỉnh nhằm khai thác, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, đúng đối tượng theo quy định. Thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về đo đạc, bản đồ hoạt động trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Tổng hợp xây dựng tài liệu, dữ liệu bản đồ và báo cáo kết quả về công tác đo đạc và bản đồ định kỳ với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  Các Sở, Ban, Ngành: Tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 45/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về hoạt động đo đạc bản đồ; các văn bản pháp quy của Chính phủ và của tỉnh về hoạt động đo đạc và bản đồ.Chỉ đạo kiểm tra các đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý của mình thực hiện tốt mọi quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ.Chịu trách nhiệm pháp luật về quản lý sản phẩm đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi ngành.Phối hợp, thống nhất chuyển sản phẩm bản đồ cho cơ quan cấp có thẩm quyền để chỉnh lý biến động, lưu trữ, khai thác và sử dụng bản đồ theo quy định.

   Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, xử lý các vi phạm của các tổ chức, cá nhân hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn huyện, thành phố.Báo cáo kết quả về các hoạt động trong đo đạc và bản đồ do địa phương quản lý với Uỷ ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường.Chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện đúng quy định về hoạt động đo đạc bản đồ theo quy định hiện hành.Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn quản lý hoạt động đo đạc bản đồ; quản lý bảo vệ mốc, tiêu mốc đo đạc bản đồ các loại, mốc địa giới hành chính trên địa bàn.

   Các đơn vị, tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm túc các quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ theo quy định hiện hành.Phải có giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ được cơ quan có thẩm quyền cấp, còn hiệu lực mới được hoạt động trên địa bàn tỉnh.Thực hiện báo cáo định kỳ kết quả hoạt động về đo đạc và bản đồ về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp và theo dõi theo quy định./.

                                                      PHÒNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM

                                                                              TRƯỞNG PHÒNG

                                                                                  Vũ Thị Đông Hà

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction