Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 52

Hôm qua 80

Tuần này 347

Tháng này 1759

Tất cả 147697

Hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do Sở Tài nguyên và Môi trường phát động năm 2014; công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành đã hăng hái thi đua trên các lĩnh vực công tác, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đã hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2014 của ngành. Thông qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân là điển hình tiến tiến, nhân tố mới, mô hình mới được Ủy ban nhân dân tỉnh; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường khen thưởng, thiết thực chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của ngành và của tỉnh.

Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của ngành: Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015); 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015); 125 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2015); 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945- 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2015); Đại hội thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX; Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI. Cũng là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá, tổng kết việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011- 2015 của cả nước và tiếp tục thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Chiến lược phát triển ngành tài nguyên và môi trường giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Với mục tiêu tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý tài nguyên và môi trường; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai; tài nguyên khoáng sản; tài nguyên nước; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh cải cách hành chính. Giám đốcSở Tài nguyên và Môi trường phát động phong trào thi đua năm 2015 trong toàn ngành với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn ngành tài nguyên và môi trường với mục tiêu phát huy trí tuệ, sức mạnh to lớn của đội ngũ công chức, viên chức và người lao động nhằm tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XV; kế hoạch, nhiệm vụ công tác của ngành năm 2015, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011 - 2015, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm 2016 - 2020. Nội dung phong trào thi đua năm 2015 tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1.1. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 1973/CT-TTg ngày 07/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Gắn kết các phong trào thi đua với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khoá XI của Đảng; góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, không ngừng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, cần kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm ở từng công chức, viên chức, nhân viên trong ngành. Toàn thể công chức, viên chức, nhân viên ngành Tài nguyên và Môi trường thường xuyên nghiên cứu, có sáng kiến cải tiến kỹ thuật, cải tiến trong công tác quản lý, cải tiến phương pháp làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin vào lĩnh vực quản lý của ngành, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác; Chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

1.2. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 02/CT-BTNMT ngày 29/3/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc ngành Tài nguyên và Môi trường; Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 31/10/2012 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ nghề nghiệp trong cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hòa Bình; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong lề lối làm việc của công chức, viên chức Sở Tài nguyên và Môi trường theo nội dung Quyết định số 1528/QĐ-UBND ngày 25/10/2012 của UBND tỉnh Hòa Bình; Nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, thực hiện tốt nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan, tạo không khí thân thiện, đoàn kết, xây dựng cơ quan có nếp sống văn hoá. Xây dựng các tổ chức đảng, đoàn thể trong sạch vững mạnh. 

1.3. Thi đua thực hiện cải cách hành chính; kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực quản lý nhà nước; rà soát và tiếp tục đơn giản hóa các thủ tục hành chính về tài nguyên và môi trường.Đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành; Thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW ngày 31/10/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại;Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 06/11/2013 của Tỉnh Ủy Hòa Bình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XI về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ tiên tiến ứng dụng trong công tác chuyên môn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, mục tiêu kế hoạch 5 năm 2011 – 2015; 

1.4. Thi đua đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo, xử lý các hành vi, vi phạm trong các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

1.5. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức của các công chức, viên chức, nhân viên trong đơn vị. Coi công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, thúc đẩy công chức, viên chức, nhân viên hăng hái trong công tác, học tập, thực hiện thắng lợi, nhiệm vụ công tác đề ra. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhất là nâng cao chất lượng xét, công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và “chiến sỹ thi đua cơ sở”; bảo đảm khen thưởng chính xác, kịp thời, quan tâm khen thưởng công chức, viên chức, nhân viên có thành tích đột xuất, các đối tượng đặc thù trong và ngoài ngành.

1.6. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước năm 2015 do Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Trung ương và các cấp, các ngành phát động; Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 21 tháng 5 năm 2004 và Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Bộ Chính trị và lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc: “càng khó khăn thì càng phải thi đua”, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phải coi công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực, thúc đẩy cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hăng hái trong công tác, học tập và lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác đề ra. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua, khen thưởng trong toàn ngành; xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tiến hành tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước ngành tài nguyên và Môi trưởng lần thứ III và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ IV. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, nhất là nâng cao chất lượng xét khen thưởng theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2013, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 6 năm 2014; bảo đảm khen thưởng công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc” và “chiến  sỹ thi đua cơ sở”;theo công trạng và thành tích xuất sắc chính xác, kịp thời; tăng cường khen thưởng thành tích chuyên đề, đột xuất, quan tâm các đối tượng lao động trực tiếp, đặc thù trong và ngoài ngành.

2. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao của Cụm thi đua số III – Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh khu vực tây bắc bộ; các công tác xã hội, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phong trào “Phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội”. Làm tốt công tác an ninh, quốc phòng; giữ gìn, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ tài liệu, tài sản cơ quan; Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” theo tinh thần Chỉ thị số 725/2011/CT-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong kế hoạch 5 năm 2011-2015. Tiếp tục thực hiện sâu rộng và hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-BTNMT ngày 07 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng; Công văn số 3666/BTNMT-TĐKT ngày 04 tháng 10 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; Kế hoạch số 66/KH-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh Hòa Bình về tuyên truyền, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2011-2015 và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước chào mừng Đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII.

3. Trên cơ sở nội dung phong trào thi đua do Giám đốc Sở phát động; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị. Trưởng phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường; Giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2015 và các phong trào thi đua theo chuyên đề gắn với việc tiếp tục cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, nhằm phát huy tối ưu mọi nguồn lực, động viên công chức, viên chức và người lao động của đơn vị hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc kế hoạch, nhiệm vụ công tác được giao.

4. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; các đơn vị trực thuộc Sở; phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thành phố quán triệt, triển khai xây dựng, cụ thể hoá các nội dung thi đua do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phát động để tổ chức đăng ký và phát động các phong trào thi đua với những nội dung cụ thể, thiết thực. Tăng cường tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm thực tiễn để cùng nhau tháo gỡ những khó khăn, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; động viên công chức, viên chức và người lao động hăng hái thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2015; góp phần thúc đẩy hoạt động của cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng quản lý, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Toàn ngành quyết tâm phấn đấu xây dựng ngành tài nguyên và môi trường vững mạnh toàn diện, quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, chủ động ứng phó hiệu quả với các tác động của biến đổi khí hậu.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành phát huy những thành quả đã đạt được, ra sức phấn đấu, tiếp tục cổ vũ, khơi dậy tinh thần thi đua cao nhất, lòng yêu nước mạnh mẽ nhất, ý chí tự lực tự cường, yêu ngành, yêu nghề, tiếp tục thực hiện phong trào “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 2015 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu, tiến tới hoàn thành thắng lợi mục tiêu, kế hoạch phát triển ngành và tỉnh Hòa Bình giai đoạn 5 năm 2011 - 2015 mà Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh giao phó, tạo đà cho việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020) đưa ngành tài nguyên và môi trường phát triển lên tầm cao mới và tiếp tục phát triển./.

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction