Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 120

Hôm qua 242

Tuần này 1409

Tháng này 4674

Tất cả 177614

     QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH


         Căn cứ Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình;
          Căn cứ Giấy phép số 111/GP-STTTT ngày 11/7/2016 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình về việc cấp Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng;
          Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-STNMT ngày 29/10/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;
Xét đề nghị của Ban biên tập Trang thông tin điện tử tại Tờ trình số 02/TTr-BBTTTTĐT ngày 30/10/2019 về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình (sau đây gọi tắt là Ban biên tập Website), gồm các thành viên sau:
1. Ông Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Đình Tuấn - Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Phó Trưởng ban thường trực;
3. Bà Nguyễn Thúy Thu Hà - Trưởng phòng Phát triển công nghệ, Trung tâm Công nghệ thông tin, Thư ký Ban biên tập;
4. Các thành viên:
- Ông Trần Đạo Hạnh - Chánh Văn phòng Sở;
- Bà Vũ Thị Đông Hà - Chánh Thanh tra Sở;
- Ông Đào Anh Thép - Trưởng phòng Khoáng sản;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng phòng Tài nguyên nước;
- Ông Lương Ngọc Thanh - Trưởng phòng Khí tượng thuỷ văn và biến đổi khí hậu;
- Ông Doãn Quang Hưng - Phó Trưởng phòng phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám;       
- Ông Nguyễn Khắc Long - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường;
- Bà Phạm Thị Mơ - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai;
- Ông Quách Tài Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất;  
- Ông Nguyễn Quang Trung - Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai;
- Ông Trần Đại Vỹ - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Kim Ngọc Toàn - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.
Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Ban biên tập Website.
1. Ban biên tập Website làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng ban; mọi hoạt động của Ban biên tập Website tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Website.
2. Thường trực Ban biên tập Website là Trung tâm Công nghệ thông tin.
3. Nhiệm vụ của Ban biên tập Website:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh trên Trang thông tin điện tử (gọi tắt là Website);
- Tổ chức biên tập, thu thập, quản lý tài liệu; kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên Website;
- Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
- Tiếp nhận tin, bài, ảnh của các tác giả và phân công xử lý, biên tập các bản thảo, các ấn phẩm trước khi xuất bản;
- Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh nhằm thông tin về hoạt động của ngành, hướng dẫn nghiệp vụ trên Website;
- Dự thảo kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung và chương trình trong các kỳ họp của Ban biên tập Website;
4. Sử dụng con dấu: Trưởng Ban biên tập, Phó Trưởng ban biên tập ký các văn bản của Ban biên tập được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 195/QĐ-STNMT ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn Ban biên tập Website.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ Sở; Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction