Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 11

Hôm qua 120

Tuần này 366

Tháng này 1324

Tất cả 164187

Ngày 22/01/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác TN&MT năm 2020, Triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài chính; cán bộ chuyên trách về TN&MT của Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo phòng TN&MT các huyện, thành phố; cùng toàn thể công chức Sở TN&MT.
20210122 135005
IMG 2609
Toàn cảnh Hội nghị
Qua báo cáo tổng kết của Sở TN&MT cho thấy, năm 2020, ngành đã hoàn thành vượt kế hoạch các nhiệm vụ trọng tâm của UBND tỉnh giao, cụ thể:
- Báo cáo UBND tỉnh các nội dung về tình hình lập và thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đề xuất lập hồ sơ các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; triển khai Nghị quyết số 67/NQ-CP ngày 12/5/2020 của Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tổng hợp, xây dựng dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình triển khai thực hiện danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sừ dụng đất tại các Nghị quyết của HĐND tỉnh; Báo cáo UBND tỉnh triển khai các nội dung lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh và cấp huyện. Dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường: kêt quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đề xuất bổ sung chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất đến hết năm 2020.
- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố lập, trình duyệt thẩm định đóng góp ý kiến về Đề cương và dự toán "lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện".
- Trình UBND tỉnh quyết định thu hồi đất để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 99 tổ chức, diện tích 206,108 ha; Chuyển hình thức sử dụng đất, điều chỉnh thời hạn thuê đất, gia hạn thuê đất 11 tổ chức, diện tích 307,2 ha; Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho 152 tổ chức, diện tích 2.286,7 ha; Chuyển thông tỉn sang Cục Thuế tỉnh xác định đơn giá thuê đất 227 tổ chức, diện tích 194,638 ha; Ký họp đồng thuê đất mới, ký lại họp đồng thuê đất 56 tổ chức, diện tích 394,2 ha; cấp lại, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chứng nhận bổ sung tài sản cho 105 tổ chức; Thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 15 dự án, với tổng kinh phí 146,1 tỷ đồng; Phê duyệt hỗ trợ khác để bồi thường, hỗ trợ GPMB 12 dự án; Trình phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất cho 08 dự án; Phê duyệt kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất cho 04 tổ chức, cá nhân.
- Phối hợp với Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố trong việc xác định giá đất, giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với các dự án, tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước đạt 1.117,93 tỷ đồng vượt kế hoạch được giao là 16,73 tỷ đồng (101%). Phối hợp với UBND các huyện thành phố thực hiện xác định giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất, thu tiền sử dụng đất cấp huyện trong tỉnh đạt trên 500 tỷ đồng.
- Trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo việc thực hiện hoạt động trong lĩnh vực khoáng sản trên địa bàn tỉnh theo quy định Luật Khoáng sản; phối hợp với UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện kiêm tra, giám sát công tác hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục hướng dẫn, lập thủ tục, thẩm định cho các tổ chức, cá nhân có đề nghị tham gia hoạt động khoáng sản cho 55 tổ chức, cá nhân.
- Công tác bảo vệ môi trường đã được Sở TN&MT chú trọng quan tâm thực hiện, thể hiện qua các nội dung: Xem xét, thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho 56 dự án, trong đó đã trình UBND tỉnh phê duyệt cho 42 dự án. Xem xét hồ sơ, trình thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc thực hiện công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành cho 09 dự án, trong đó đã trình UBND tỉnh xác nhận hoàn thành công ừình bảo vệ môi trường cho 07 dự án
- Công tác thanh tra, kiểm tra đã đạt được những kết quả tích cực, kịp thời phát hiện, xử lý đối với những đơn vị có hành vi vi phạm trong lĩnh vực TN&MT.
- Công tác xây dựng lực lượng, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, cải cách thủ tục hành chính, luân chuyển cán bộ đã được Sở TN&MT chú trọng quan tâm, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
IMG 2667
Đ/c Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND phát biểu chỉ đạo Hội nghị
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và chúc mừng những kết quả đã đạt được của Sở TN&MT trong năm 2020. Năm 2021, để thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị ngành TN&MT tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:
1. Đề xuất trình duyệt danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021 tỉnh Hòa Bình; Đề xuất trình duyệt danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2022 tỉnh Hòa Bình để báo cáo UBND tỉnh, trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt; Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Cục thuế thực hiện xây dựng phương án giá đất, giá đất cụ thể, trình UBND tỉnh phê duyệt giá đất để tính tỉền dối với các dự án nhà ở thương mại, đấu giá quyền sử dụng đất để thu ngân sách nhà nước; Tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện, thành phố trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo theo quy hoạch đã phê duyệt.
2. Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, tổng hợp đánh giá thực trạng tình hình, kết quả cấp GCNQSD đất trên địa bàn tỉnh. Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện giao đất cho thuê đất cho các tổ chức xin giao đất, thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Thẩm định trình UBND tỉnh hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận cho các tổ chức theo thẩm quyền.
3. Tiếp tục tham mưu giúp cho Ban chỉ đạo công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư tỉnh kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ BTGPMB và HTTĐC của các dự án trên địa bàn tỉnh. Thường xuyên nắm bắt các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư. Phối họp các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, thống nhất đề xuất giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo tiến độ dự án. Tập trung đôn đốc, giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quan trọng. Tiếp tục cập nhật các tồn tại, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn về công tác bồi thường GPMB và hỗ trợ tái định cư, tham khảo quy định về bồi thường, hỗ trợ của các tỉnh bạn, thực hiện tham mưu cho UBND tỉnh quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Thực hiện thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (theo thẩm quyền), trình UBND tỉnh phê duyệt đối với các dự án thu hồi đất thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.
4. Tiếp tục đôn đốc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và đề xuất xử lý theo quy định đối với các tổ chức khai thác khoáng sản cố tình không chấp hành nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Phối họp với các cơ quan, chức năng của tỉnh thực hiện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm pháp luật về khoáng sản để đề xuất UBND tỉnh xử lý theo quy định.
5. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở, doanh nghiệp và địa phương. Phôi họp với các ngành, địa phương tiếp tục vận động quần chúng nhân dân tham gia vào quá trình phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để ban hành các Chương trình, Kế hoạch triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, đồng thời tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản đã ban hành. Xây dựng và trình: Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành báo cáo, kết luận tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.
Tiếp tục rà soát các cơ sở, doanh nghiệp chưa có Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án. Yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện. Xử lý thật nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp cố tình đưa dự án vào hoạt động mà không có Giấy xác nhận việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và các tổ chức, cá nhân doanh nghiệp cố tình vi phạm và tái phạm. Trên quan điểm tạo điều kiện để các cơ sở, doanh nghiệp hoạt động ổn định sản xuất nhưng phải đảm bảo yêu cầu về môi trường
6. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch thanh tra ngành TN&MT; Thực hiện tốt công tác tiếp công dân; Xử lý đơn thư theo đúng trình tự quy định của pháp luật; Tiên hành thẩm tra, xác minh và báo cáo trình UBND tỉnh xem xét giải quyết vụ việc thuôc thẩm quyền đươc UBND tỉnh giao giải quyết.
7. Tiếp tục nâng cao chất lượng công vụ, thực hiện hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ có chuyên môn cao ý thức trách nhiệm để thực hiện tôt hơn các nhiệm vụ công tác được giao.
8. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu của từng đơn vị trong ngành tạo sự đoàn kết thống nhất để xây dựng tập thể cơ quan vững mạnh về mọi mặt, nhất là tạo sự đoàn kết phát huy vai trò của mỗi cá nhân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Đánh giá sắp xếp cán bộ phù hợp từng vị trí việc làm.
9. Đối với các kiến nghị của Sở TN&MT:
- Giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Sở TN&MT nghiên cứu tham mưu cho UBND tỉnh bổ sung biên chế cho Sở TN&MT năm 2021; sửa đổi Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của UBND tỉnh đảm bảo phù hợp với Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 và Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ.
- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các ngành nghiên cứu bố trí kinh phí đảm bảo và kịp thời để thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án của Sở TN&MT.
- Giao các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố tích cực chủ động, tăng cường trách nhiệm phối hợp thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về TN&MT. Đặc biệt là những nơi đã được quy hoạch, nghiên cứu triển khai dự án lớn trên địa bàn tỉnh…
Tại Hội nghị, Sở TN&MT đã công bố, trao tặng các danh hiệu khen thưởng cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2020.
IMG 2702
IMG 2708
IMG 2721
IMG 2734
Đinh Sơn Lư

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction