Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 69

Hôm qua 110

Tuần này 179

Tháng này 2001

Tất cả 157607

 

         UBND TỈNH HOÀ BÌNH                                          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

         Số: 513 /STNMT-TTr                                                             Hoà Bình, ngày 27 tháng 3 năm 2019

           V/v trả lời đơn đề nghị

         của ông Bùi Thanh Liêm

 

 

Kính gửi: Ông Bùi Thanh Liêm

(Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình)

Ngày 27/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh nhận được đơn của ông Bùi Thanh Liêm, Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình do Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình chuyển theo Văn bản số 1868/MTTQ-BTT ngày 26/02/2019 và Văn bản số 1902/MTTQ-BTT ngày 21/3/2019.

Nội dung “Đơn kiến hỏi” của ông Bùi Thanh Liêm liên quan đến việc Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Lâm thuê đất xây dựng Nhà máy may xuất khẩu (nay là Công ty Cổ phần xuất khẩu may SMA VINA Việt - Hàn).

Đối với vụ việc của ông Bùi Thanh Liêm đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hòa Bình, Sở Tài nguyên và Môi trường, Thanh tra tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình trả lời và giải quyết tại các văn bản sau:

1. Quyết định số 2572/QĐ-UBND ngày 16/11/2009 của UBND thành phố Hòa Bình về việc giải quyết đơn khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm địa chỉ tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

2. Báo cáo số 19/BC-TTr ngày 26/02/2010 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình về việc báo cáo kết quả thẩm tra, xác minh khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm, trú tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình;

3. Quyết định số 279/QĐ-UBND ngày 04/03/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc giải quyết khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm địa chỉ tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

4. Báo cáo số 39/BC-TTr ngày 16/4/2010 của Thanh tra tỉnh Hòa Bình về việc báo cáo kết quả rà soát khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm, trú tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình;

5. Công văn số 555/UBND-TCD ngày 06/5/2010 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc trả lời đơn của ông Bùi Thanh Liêm;

6. Bản án số 01/2010/HCST ngày 22/10/2010 của Tòa án nhân dân thành phố Hòa Bình;

7. Bản án số 01/2011/HCPT ngày 24/01/2011 của Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình;

8. Công văn số 578/UBND-TCD ngày 22/5/2014 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc trả lời đơn của ông Bùi Thanh Liêm;

9. Báo cáo số 52/BC-STNMT ngày 22/8/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo kết quả xác minh nội dung đơn đề nghị giải quyết của ông Bùi Thanh Liêm, trú tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình;

10. Công văn số 56/UBND-TCD ngày 22/01/2016 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thông báo không thụ lý giải quyết đơn khiếu của ông Bùi Thanh Liêm.

11. Công văn số 800/VPUBND-TCD ngày 02/3/2016 của Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình về việc trả lại đơn khiếu nại của ông Bùi Thanh Liêm.

Nay ông Bùi Thanh Liêm tiếp tục gửi “Đơn kiến hỏi” đến các cơ quan chức năng của tỉnh Hòa Bình để được giải quyết nhưng bản chất vẫn là những nội dung liên quan đến Quyết định số 2117/QĐ-UBND ngày 03/10/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thu hồi đất và cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Hải Lâm thuê đất xây dựng Nhà máy may xuất khẩu tại Tổ 27, phường Chăm Mát, thành phố Hòa Bình. Việc này đã được các cấp, các ngành của tỉnh kiểm tra, xác minh, xem xét giải quyết đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; được Ủy ban nhân dân tỉnh giao các ngành kiểm tra, rà soát nhiều lần và đã có văn bản trả lời giải quyết như đã nêu trên.

Sở Tài nguyên và Môi trường trả lời ông Bùi Thanh Liêm được rõ./.

Nơi nhận:                                                                              K.T GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                             PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh;               (để b/c);

- UBMTTQVN tỉnh;   

- Giám đốc, PGĐ Sở Nguyễn Trần Anh;

- Lưu: VT, TTr (M.6)

                                                                                               Nguyễn Trần Anh

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction