Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Capture
hanhchinhcong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 65

Hôm qua 74

Tuần này 139

Tháng này 1333

Tất cả 149368

 Đề xuất bãi bỏ 38 sản phẩm, hàng hóa (đạt 51,3%) đối với các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; không đề xuất cắt giảm đối với 36 sản phẩm, hàng hóa là phế liệu làm nguyên liệu sản xuất; và dự kiến bãi bỏ, đơn giản hóa 15/15 thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành là những kiến nghị, đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa danh mục sản phẩm hàng hóa và TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa danh mục hàng hóa, sản phẩm, thủ tục kiểm tra chuyên ngành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã tổ chức rà soát và báo cáo phương án cắt giảm danh mục sản phẩm, hàng hóa và đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý của Bộ tại Văn bản số 74/BC-BTNMT ngày 15 tháng 8 năm 2018 gửi Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở rà soát các quy định pháp luật hiện hành, có 74 sản phẩm, hàng hóa thuộc diện kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trong đó: lĩnh vực môi trường có 36 sản phẩm, hàng hóa và lĩnh vực biến đổi khí hậu có 38 sản phẩm, hàng hóa.

Tất cả 74 hàng hóa, sản phẩm này đều đã được công bố kèm theo mã HS. Đặc biệt, có 36/74 sản phẩm, hàng hóa là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất phải đáp yêu cầu quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với 18/36 sản phẩm, hàng hóa. Các quy chuẩn kỹ thuật này hiện đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn, đã được Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, dự kiến Bộ sẽ ban hành các quy chuẩn trong quý III năm 2018.

Đề xuất bãi bỏ 38 sản phẩm, hàng hóa (đạt 51,3%) đối với các chất làm suy giảm tầng ô-dôn

Trong tổng số 74 sản phẩm, hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành nêu trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất bãi bỏ 38 sản phẩm, hàng hóa đối với các chất làm suy giảm tầng ô-dôn; đối với các sản phẩm, hàng hóa này Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất, hàng năm sẽ thông báo hạn ngạch xuất khẩu, nhập khẩu các chất này cho Bộ Công thương để xem xét, quyết định cấp phép nhập khẩu hoặc xuất khẩu các chất này theo đúng hạn ngạch quy định của Nghị định thư Montreal đối với 38 hàng hóa, sản phẩm quy định tại Thông tư số 47/2011/TTLT-BCT-BTNMT ngày 30/12/2011.

Đề xuất này của Bộ nhằm bảo đảm nguyên tắc một sản phẩm, hàng hóa chỉ chịu sự kiểm tra chuyên ngành của một cơ quan, không chịu sự kiểm tra chuyên ngành của nhiều cơ quan; qua đó tạo điều kiện thực hiện cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Không đề xuất cắt giảm đối với 36 sản phẩm, hàng hóa là phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.

Đối với 36 sản phẩm, hàng hóa là phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, Bộ Tài nguyên và Môi trường không đề xuất cắt giảm, vì các phế liệu nhập khẩu này liên quan trực tiếp đến sức khỏe con người và môi trường sống. Theo quy định pháp luật các hàng hóa này thuộc danh mục ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Việc kinh doanh này phải tuân thủ các điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết Luật Bảo vệ môi trường, đồng thời phải tuân thủ các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường. Do đó, phế liệu khi nhập khẩu vào Việt Nam để làm nguyên liệu sản xuất phải được kiểm tra chuyên ngành tại cửa khẩu hải quan.

Dự kiến bãi bỏ, đơn giản hóa 15/15 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành.

Theo Quyết định số 1588/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ đã rà soát và công bố 13 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ và dự kiến bãi bỏ, đơn giản hóa 13/13 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành. Tuy nhiên trong quá trình rà soát và nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, cơ quan có liên quan, Bộ đề xuất bổ sung thêm 02 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ. Theo đó, hiện có 15 TTHC liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, trong đó: lĩnh vực môi trường (11 TTHC); lĩnh vực biến đổi khí hậu (03 TTHC); lĩnh vực đo đạc bản đồ (01 TTHC).

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bãi bỏ, đơn giản hóa 15/15 TTHC (chiếm 100%); trong đó bãi bỏ 06 TTHC (chiếm 40%), đơn giản hóa 09 TTHC (chiếm 60%). Theo đó, Bộ đề xuất sửa đổi 03 Nghị định, 01 Thông tư và 02 Thông tư liên tịch liên quan đến nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất, đánh giá điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tàu biển nhập khẩu để phá dỡ và TTHC liên quan đến lĩnh vực đo đạc và bản đồ./.

Theo CTTĐT monre.gov.vn

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction