Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 42

Hôm qua 101

Tuần này 143

Tháng này 1569

Tất cả 66814

Ngày 17/5/2017, Công đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tới dự  và chi đạo Đại hội, đồng chí Tống Đức Chiến, Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Hòa Bình.

Tại Đại hội, các đại biểu được nghe Báo cáo Kết quả hoạt động Công đoàn Sở TN&MT nhiệm kỳ 2012 - 2017 và mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2017 - 2022; Báo cáo Kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Công đoàn Sở TN&MT nhiệm kỳ 2012 - 2017. Trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn Sở TN&MT đã thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; đại diện chăm lo đời sống và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn; tổ chức các phong trào thi đua và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. 

Kien 5447

Toàn cảnh Đại hội 

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tống Đức Chiến - Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của Công đoàn Sở TN&MT trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, đồng chí yêu cầu Ban Chấp hành Công đoàn Sở TN&MT khóa mới triển khai thực hiện tốt các nội dung: Một là, chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện chức năng,  nhiệm vụ của tổ chức công đoàn trong tình hình mới; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; khẳng định vị trí vai trò và nâng cao năng lực của công đoàn trong việc tham gia xây dựng và thực hiện các chương trình phát triển của ngành. Hai là, tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa tới đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng và đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Ba là, đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biếu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Bốn là, tăng cường công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh; tổ chức các phòng trào thi đua, duy trì và phát triển các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho cán bộ đoàn viên. Năm là, chú trọng công tác nữ công, công tác kiểm tra, tài chính công đoàn; thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Công đoàn với thủ trưởng cơ quan.

kien 5375

Đồng chí Tống Đức Chiến - Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh

phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đại hội đã sáng suốt lựa chọn và bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Sở TN&MT khóa V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm 05 đồng chí, là những đồng chí có phẩm chất đạo đức, năng lực lãnh đạo, nhiệt tình với hoạt động công đoàn, có tinh thần đấu tranh bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên công đoàn và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Kien 5425

Ban Chấp hành Công đoàn Sở TN&MT khóa mới 

Tại Đại hội, cũng đã bầu ra danh sách Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh Hòa Bình lần thứ III, nhiệm kỳ 2017 - 2022  gồm 01 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết./. 

 

Minh Khánh

 

 

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông báo số 376/TB-HĐTT ngày 06/7/2018Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Kế hoạch số 375/KH-STNMT ngày 06/7/2018 kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


mẫu đơn đăng ký vị trí dự tuyển: Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction