Hình ảnh hoạt động

thudientu
DANH BA THU DIEN TU
12317 kttv

cuc cntt

12322 isge

12413 tcdd

Thống kê truy cập

Hôm nay 63

Hôm qua 74

Tuần này 137

Tháng này 1521

Tất cả 42092

Tin đơn vị trực thuộc
          Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

  Năm 1996, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hànhQuyết định số  78/QĐ-UBND ngày 10/02/1996 về việc thành lập Trung tâmĐo đạc bản đồ trực thuộc Sở Địa chính tỉnh Hòa Bình.

  Năm 1999, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 51/1999/QĐ-UB ngày 15/7/1999 về việc thành lập Trung tâm Thông tin Lưu trữ - Bản đồ địa chính thuộc Sở Địa chính, với chức năng quản lý, tổ chức thực hiện công tác lưu trữ, đo đạc bản đồ và quy hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật; chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Sở Địa chính tỉnh, đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên.

 Năm 2002, Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quyết định số 19/QĐ-UB ngày 08/01/2002 về việc chia tách Trung tâm Thông tin Lưu trữ - Bản đồ địa chính thuộc Sở Địa chính thành 02 Trung tâm hoạt động độc lập gồm: Trung tâm Thông tin - Lưu trữ Địa chính và Trung tâm Kỹ thuật Địa chính.

 Từ năm 2005 đến nay, Trung tâm Kỹ thuật Địa chính được đổi tên thành Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường theo Quyết định số 09/2005/QĐ-UB ngày 14/4/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.

Kinh phí hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường do đơn vị tự cân đối thu - chi tài chính, nguồn thu của đơn vị được đảm bảo thông qua các sản phẩm trên cơ sở hoạt động theo chức năng nhiệm vụ được giao.

Năm 2014, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường được Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam cấp Giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ, với các nội dung hoạt động:

1. Khảo sát, lập dự án, thiết kế kỹ thuật - dự toán công trình đo đạc và bản đồ;

2. Kiểm tra, thẩm định chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ;

3. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa hình các tỷ lệ;

4. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa chính các tỷ lệ;

5. Thành lập bản đồ hành chính cấp huyện;

6. Đo vẽ, thành lập bản đồ địa giới hành chính các cấp;

7. Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ;

8. Thành lập bản đồ chuyên đề;

9. Khảo sát, đo đạc công trình.

Nhiều năm qua, dưới sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền Trung tâm, tập thể cán bộ viên chức và người lao động trong đơn vị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao. Hàng năm, đơn vị luôn được Hội đồng thi đua khen thưởng của Sở Tài nguyên và Môi trường, Hội đồng thi đua khen thưởng tỉnh ghi nhận. Năm 2015, đơn vị được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tặng Bằng khen đơn vị đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề, do Bộ Tài nguyên và Môi trường phát động; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2011 - 2015. Năm 2016, đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Lá cờ đầu trong phong trào thi  đua ngành tài nguyên và môi trường và nhiều năm liền được Sở Tài nguyên và Môi trường khen thưởng đơn vị hoàn thành xuât sắc nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Hiện nay, Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường có một đội ngũ cán bộ kỹ thuật dày dặn kinh nghiệm, nắm vững chuyên môn, ứng dụng thành thạo công nghệ phần mềm chuyên ngành. Lực lượng cán bộ, công chức, viên chức Trung tâm luôn có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ và phấn đấu cao nhất để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao./.

TTKT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

                                                                                                                                                                                                                       GIÁM ĐỐC

                                                                                                                                                                                                                     Nguyễn Văn Viện

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

anh22

Video hoạt động ngành

1

trung tam ky thuat1
untitled
12313 nea
12314 dgmv
12315 tainguyennuoc

12316 dosm

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction