Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
Hanh chnh cong
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai

cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau

cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 41

Hôm qua 101

Tuần này 567

Tháng này 2175

Tất cả 64588

 Ngày 09/01/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Triển khai nhiệm vụ công tác TN&MT năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Bùi Văn Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình.

IMG 3024

Đồng chí Bùi Văn Khánh - Ủy viên BTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp uỷ Đảng, chính quyền; sự phối hợp của các Sở, Ban, Ngành trong tỉnh; công chức, viên chức, nhân viên toàn ngành TN&MT tỉnh Hoà Bình đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước về TN&MT. Năm 2016, Sở TN&MT đã đạt được những kết quả cơ bản như sau: trình UBND tỉnh quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, điều chỉnh diện tích thuê đất cho 78 tổ chức với diện tích 352 ha; ký hơp đồng thuê đất mới cho 32 tổ chức với diện tích 458 ha; trình cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất và chứng nhận bổ sung tài sản cho 134 tổ chức với diện tích 296 ha; lập hồ sơ bàn giao, nghiệm thu, thanh toán dự án xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính huyện Tân Lạc; đề xuất UBND tỉnh cấp 05 Giấy phép thăm dò khoáng sản, phê duyệt 07 kết quả thăm dò, cấp 07 Giấy phép khai thác khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, cấp 23 Giấy phép khai thác khoáng sản đất san lấp khi cải tạo mặt bằng, tước quyền sử dựng Giấy phép khai thác khoáng sản của 30 tổ chức và cá nhân, thu hồi 12 Giấy phép khai thác khoáng sản; thẩm định và trình Sở cấp Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại cho 11 đơn vị; tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội đồng thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, phương án cải tạo, phục hồi môi trường cho 23 dự án đầu tư; hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường cho 10 cơ sở và hướng dẫn lập kế hoạch bảo vệ môi trường đơn giản cho 03 cơ sở; trình UBND tỉnh 08 hồ sơ khai thác, sử dụng nước dưới đất, 01 hồ sơ khai thác, sử dụng nước mặt và 14 hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước; tiến hành 13 cuộc kiểm tra công tác chấp hành pháp luật về TN&MT đối với 34 tô chức, cá nhân….

Về phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2017, để khắc phục những khó khăn, vướng mắc và tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ. Sở TN&MT đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh các nội dung sau: Một là, quan tâm chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện công tác phân bổ ngân sách sự nghiệp môi trường đáp ứng tốt về tiến độ triển khai các nhiệm vụ. Đầu tư tăng cường tiềm lực kiểm soát, quan trắc môi trường; đưa Trung tâm Quan trắc TN&MT của tỉnh đi vào hoạt động. Chỉ đạo cơ quan liên quan tham mưu, đề xuất bố trí tiền thu sử dụng đất đúng theo dự toán đã giao để Sở TN&MT thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ. Hai là, đề nghị bố trí kinh phí triển khai dự án “Điều tra, khảo sát xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hòa Bình” theo Quy hoạch phân bổ và bảo vệ tài nguyên nước tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2011 - 2020, định hướng đến năm 2025 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 26/12/2012; chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng bố trí nguồn kinh phí thực hiện Lập danh mục các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước theo quy định tại Nghị định số 43/2015/NĐ- CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ. Ba là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong quản lý Nhà nước về tài nguyên khoáng sản. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên khoáng sản, đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và điều kiện thực tiễn của tỉnh theo hướng hiệu quả và tiết kiệm. Tước quyền sử dụng; thu hồi, chấm dứt hiệu lực Giấy phép khai thác khoáng sản đối với các doanh nghiệp cố tình chây ì không thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định nhằm đảm bảo tính công bằng, minh bạch, nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp hoạt động khai thác khoáng sản. Chỉ đạo các cơ quan chức năng trước khi thực hiện cấp Giấy phép chủ trương đầu tư dự án, yêu cầu các doanh nghiệp phải thực hiện đăng ký thuế tại tỉnh Hòa Bình. Đầu tư kinh phí cho công tác điều tra cơ bản địa chất về tài nguyên khoáng sản; công tác bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; công tác thanh kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh. Bốn là, công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu có ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển chung của các ngành, lĩnh vực trong toàn tỉnh. Vì vậy, cần sớm kiện toàn lại bộ máy, điều chỉnh Quy chế hoạt động của Ban chi đạo thực hiện Kế hoạch hành động Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu nhằm tạo nền tảng cho công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu có sự rõ ràng, thống nhất, đạt hiệu quả. Tăng cường sự hợp tác với các tỉnh, thành phố trong cả nước, đặc biệt với các tổ chức quốc tế nhằm huy động nhiều nguồn lực để từng bước đẩy mạnh phát triển lĩnh vực khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu của tỉnh Hòa Bình. Năm là, xem xét bổ sung biên chế hành chính và biên chế sự nghiệp cho ngành TN&MT để đảm bảo nhân lực thực hiện nhiệm vụ của Sở và các đơn vị thuộc Sở. Sáu là, đề nghị Bộ ngành trung ương, Thanh tra tỉnh quan tâm, tạo điều kiện thường xuyên hơn nữa mở các lóp tập huấn bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. UBND tỉnh, Sở Tài chính bổ sung kinh phí cho việc mua sắm, trang bị các phương tiện kỹ thuật, máy móc thiết bị kỹ thuật cao; tăng cường biên chế phục vụ cho công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại để công tác thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng hiệu quả hơn. Bẩy là, UBND tỉnh đề xuất Chính phủ có chính sách đặc thù hỗ trợ kinh phí cho các tỉnh miền núi, trong đó có tỉnh Hòa Bình để triển khai thực hiện Dự án tổng thể đo đạc lập bản đồ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng hệ thống thông tin đất đai; kinh phí lập “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2016 - 2020) cấp tỉnh; điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất các năm: 2017, 2018, 2019, 2020 cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình”; kinh phí điều tra cơ bản, đánh giá tiềm năng và chất lượng tài nguyên đất đai tỉnh Hòa Bình.

IMG 2971

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh - UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của sở TN&MT trong năm 2016. Năm 2017, đồng chí đề nghị Sở TN&MT cần tiếp tục tăng cường công tác thanh kiểm tra các dự án đầu tư về môi trường, tránh để tình trạng xảy ra vi phạm; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc thực hiện Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với các dự án; làm tốt công tác tài chính về đất gồm: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tiền cấp quyền khai thác khoáng sản nhằm tăng nguồn thu ngân sách của tỉnh; phối hợp các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố liên quan nghiên cứu, tháo gỡ các vướng mắc về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư của các dự án, đề xuất các biện pháp nhằm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư vào tỉnh Hòa Bình; phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tụ điểm khai thác khoáng sản trái phép để làm tốt công tác bảo vệ môi trường.

Về công tác thi đua khen thưởng năm 2016, Sở TN&MT đề nghị Bộ TN&MT tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành TN&MT cho 01 cá nhân và tặng Bằng khen cho 04 cá nhân; đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 01 tập thể. Sở TN&MT tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở cho 23 cá nhân, danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến cho 29 tập thể, danh hiệu Lao động tiên tiến cho 168 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016.

IMG 30491

Đồng chí Đinh Văn Hòa - Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở TN&MT
trao Giấy khen cho các đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” 
IMG 3054
Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư - Phó Giám đốc Sở TN&MT
trao Giấy khen cho các Phòng chuyên môn Sở đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”
IMG 3061
Đồng chí Bùi Quang Điệp - Phó Giám đốc Sở TN&MTtrao Giấy khen cho
các đơn vị trực thuộc Sở đạt danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến"
ptn da co thanh tich xs
Đồng chí Trần Đức Thắng - Phó Giám đốc Sở TN&MT
trao Giấy khen cho Phòng TN&MT các huyện, thành phố
đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016

Đinh Sơn Lư

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Thông tư 09/2017/TT-BTNMT ngày 06/6/2017 quy định kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia


Thông tư 08/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình đo khống chế ảnh viễn thám


Thông tư 10/2017/TT-BTNMT ngày 06/06/2017 quy định quy trình thành lập bản đồ chuyên đề bằng ảnh viễn thám tỷ lệ 1:5.000, 1:10.000, 1:500.000, 1:1.000.000


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

moitruonghb

giai quyet tthc
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction