Hình ảnh hoạt động

thudientu
DANH BA THU DIEN TU
12317 kttv

cuc cntt

12322 isge

12413 tcdd

Thống kê truy cập

Hôm nay 11

Hôm qua 42

Tuần này 288

Tháng này 1524

Tất cả 40510

Hoạt động của Sở

Ngày 05/01/2017, Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác quản lý Nhà nước về Bảo vệ môi trường năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm 2017. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Năm 2016, với những nỗ lực cố gắng, Chi cục Bảo vệ môi đã đạt được những kết quả cơ bản sau: Tổ chức thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cho 14 dự án và xây dựng phương án cải tạo phục hồi môi trường cho 02 dự án; kiểm tra việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án cho 04 dự án; thẩm định, xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường cho 11 dự án và đề án Bảo vệ môi trường đơn giản cho 02 dự án; đôn đốc các cơ sở, doanh nghiệp thực hiện triển khai công tác quan trắc môi trường được 170 cơ sở; thẩm định và cấp sổ chủ nguồn thải CTNH được 11 cơ sở, doanh nghiệp; kiểm tra theo Quyết định số 16/QĐ-STNMT ngày 29/02/2016 của Sở TN&MT được 36/52 cơ sở, doanh nghiệp; xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường tại 10 huyện, thành phố; phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

IMG 2507
Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng ủy -
Phó Giám đốc Sở TN&MT phát biểu chỉ đạo Hội nghị
Năm 2017, Chi cục Bảo vệ môi trường phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ môi trường cho các cơ sở, doanh nghiệp và địa phương; phối hợp sát sao giữa các ngành chức năng và các huyện, thành phố trong việc tổ chức, hướng dẫn, xem xét, lựa chọn các dự án đầu tư, bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực gắn với bảo vệ môi trường; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh để ban hành các nghị quyết, chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý chất thải và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; rà soát các cơ sở, doanh nghiệp chưa có Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và yêu cầu các cơ sở, doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện; triển khai và phối hợp thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường; đôn đốc và thực hiện giám sát công tác quan trắc môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp; hướng dẫn các cơ sở doanh nghiệp thực hiện công tác quản lý chất thải nguy hại; xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại; phối hợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị liên quan.
IMG 2468
Toàn cảnh Hội nghị
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Chi cục Bảo vệ môi trường trong năm 2016. Năm 2017, đồng chí đề nghị Chi cục Bảo vệ môi trường phối hợp sát sao giữa các ngành chức năng và các huyện, thành phố trong việc tổ chức hướng dẫn, xem xét, lựa chọn các dự án đầu tư, bám sát quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực găn với bảo vệ môi trường; rà soát tất cả các cơ sở, doanh nghiệp chưa có Giấy xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, xử lý thật nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp cố tình đưa dự án vào hoạt động mà không có Giấy xác nhận việc hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án và các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp cố tình vi phạm, tái phạm; nâng cao chất lượng thẩm định phê duyệt đánh giá tác động môi trường; đôn đốc và giám sát công tác quan trắc môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp; rà soát, giám sát chặt chẽ kết quả quan trắc môi trường; hướng dẫn, xử lý các sự cố môi trường, phấn đấu hoàn thành việc đưa 1/3 cơ sở ra khỏi danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong thời gian tới; chủ động tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện Kế hoạch số 125/KH-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; xây dựng và triển khai công tác thanh tra, kiểm tra, công tác chấp hành pháp luật vê bảo vệ môi trường tại các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Với những thành tích đã đạt được, Chi cục Bảo vệ môi trường được Giám đốc Sở TN&MT công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 02 cá nhân; danh hiệu “Lao động tiên tiến” cho 12 cá nhân; danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” cho Chi cục Bảo vệ môi trường.

IMG 2532
Đồng chí Nguyễn Trần Anh - Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở TN&MT
 trao giấy khen danh hiệu”Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho 2 cá nhân

Đinh Sơn Lư

Hoc tap va lam theo tam guong bac

Văn bản mới ban hành

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước


Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 Sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết Thi hành Luật đất đai


Quyết định số 2485/QĐ-UBND ngày 30/09/2016 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vị chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (kèm theo danh mục thủ tục hành chính)


Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 20/02/2017 Về việc phê duyệt bộ đơn giá sản phẩm “Đo đạc địa chính; Đăng ký, cấp giấy chứng nhận” trên địa bàn tỉnh Hòa Bình


Thông tư số 47/2016/TT-BTNMT ngày 26/12/2016 Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcHÒM THƯ GÓP Ý

anh22

Video hoạt động ngành

1

trung tam ky thuat1
untitled
12313 nea
12314 dgmv
12315 tainguyennuoc

12316 dosm

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction