Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 23

Hôm qua 68

Tuần này 261

Tháng này 1766

Tất cả 152001

1. Vị trí, chức năng.

a) Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tổ chức thực hiện quan trắc, phân tích, đánh giá tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tư vấn và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường.

b) Trung tâmcó tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; Trụ sở của Trung tâm đặt tại tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Nhiệm vụ.

a) Triển khai xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, chương trình kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực hiện khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá chất lượng nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản và đa dạng sinh học theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

c) Tổ chức thực hiện quan trắc, phân tích, lập và cung cấp cơ sở dữ liệu về môi trường định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

d)  Phối hợp điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh. Điều tra, quan trắc, phân tích các chỉ tiêu để xác định mức phí bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tổ chức, thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

đ) Phục vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và trưng cầu giám định kỹ thuật môi trường theo yêu cầu;

e) Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường; tổng hợp, dự báo diễn biến môi trường, đánh giá tác động biến đổi khí hậu; điều tra, thống kê, đánh giá chất thải,tình hình ô nhiễm, suy thoái sự cố môi trường; các dự án về an toàn sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học;

g) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, dự án về phân loại, thu gom, xử lý, giảm thiểu, tái chế, chôn lấp chất thải; các đề án, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ, khắc phục, cải tạo cảnh quan môi trường bị ô nhiễm suy thoái;

h) Thực hiện các dịch vụ tư vấn môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường (phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản), lập hồ sơ đăng ký hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại; lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; hồ sơ hoàn thành các công trình xử lý, bảo vệ môi trường, các dịch vụ tư vấn khác về môi trường theo quy định; kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường;

i) Nghiên cứu, điều tra, khảo sát hiện trạng, diễn biến tác động ô nhiễm tới sức khỏe cộng đồng;

k) Tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật  tiên tiến vào hoạt động quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, khí tượng thuỷ văn và đo đạc bản đồ, hoạt động quan trắc, phân tích, phòng chống, khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường;

l) Tham gia công tác đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường;

 m) Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động về kỹ thuật tài nguyên và môi trường, ký kết các hợp đồng nghiên cứu, kinh tế - kỹ thuật, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc lĩnh vực;

  n) Tham gia, thực hiện các chương trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường; các dự án, đề tài khoa học trong nước và hợp tác quốc tế về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

o) Tổ chức quản lý tài chính, tài sản, nhân sự và các nguồn lực khác được giao phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction