Hình ảnh hoạt động

bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 12

Hôm qua 120

Tuần này 367

Tháng này 1325

Tất cả 164188

Bộ TN&MT vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thuộc  phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo đó, Bộ TN&MT xác định 10 nội dung để đưa Luật Đo đạc và bản đồ vào cuộc sống.
Kế hoạch này được ban hành nhằm xác định cụ thể các nội dung công việc, tiến độ, thời hạn thực hiện và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thuộc trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đảm bảo kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu quả. Ngoài ra, còn xác định cơ chế phối hợp giữa đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường trong việc triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thuộc trách nhiệm của Bộ.
* 10 nội dung triển khai thi hành Luật
Việc cấp bách cần làm ngay là tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến hoạt động đo đạc và bản đồ; đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật để đảm bảo phù hợp với Luật Đo đạc và bản đồ.
Lãnh đạo Bộ TN&MT giao Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam chủ trì phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị trực thuộc Bộ; các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan để thực hiện nhiệm vụ này.
Kết quả rà soát của các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, trực tiếp gửi về Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam, trước ngày 30/8/2019. Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trình Bộ trưởng để báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/9/2019.
Cùng với việc rà soát, Bộ TNMT yêu cầu Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tiến hành ngay việc quán triệt việc thi hành Luật; tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Đo đạc và bản đồ thông qua các chuyên mục, chương trình, tập huấn, biên soạn tài liệu và các hình thức khác theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật. Việc phổ biến Luật được thực hiện từ năm 2019 và kéo dài tới các năm tiếp theo.
Các công việc chuyên môn quan trọng là xây dựng, hoàn thiện, công bố số liệu các mạng lưới đo đạc quốc gia; Xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia và thành lập hệ thống bản đồ địa hình quốc gia; Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về biên giới quốc gia, thành lập bộ bản đồ chuẩn biên giới quốc gia; Xây dựng cơ sở dữ liệu đo đạc và bản đồ về địa giới hành chính; Xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.
Ngoài ra, Bộ TN&MT yêu cầu các đơn việc tiến hành cấp chứng chỉ hành nghề đo đạc và bản đồ; Rà soát, kiện toàn, bố trí hợp lý các đơn vị hoạt động đo đạc và bản đồ và triển khai thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, tăng cường hội nhập và hợp tác quốc tế trong đo đạc và bản đồ.
do đac
* Phân công trách nhiệm
Để thực hiện Kế hoạch này, Bộ TN&MT xác định Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam là đơn vị chịu trách nhiệm chính. Đặc biệt phải theo dõi, đôn đốc, kiểm tra định kỳ và báo cáo Bộ trưởng kết quả tổ chức, triển khai thực hiện các nhiệm vụ.
Vụ Kế hoạch - Tài chính căn cứ đề xuất của các đơn vị tổng hợp, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn, bổ sung kinh phí chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước để đảm bảo triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ theo kế hoạch này, trình Bộ trưởng báo cáo Chính phủ bổ sung nguồn lực tài chính để thực hiện.
Vụ Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm tổ chức thẩm tra, trình công bố tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia và phối hợp với Cục Ðo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam trình ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đo đạc và bản đồ theo yêu cầu của Luật Đo đạc và bản đồ; rà soát, bổ sung các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học để hoàn thiện thể chế, pháp luật về đo đạc và bản đồ, ứng dụng chuyển giao công nghệ cao, công nghệ mới trong hoạt động đo đạc và bản đồ và phát triển hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.
Vụ Hợp tác quốc tế phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam vận động, thu hút nguồn lực, mở rộng trao đổi hợp tác với các cơ quan, tổ chức quốc tế có uy tín về đo đạc và bản đồ để thúc đẩy việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trao đổi chuyên gia, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong đo đạc và bản đồ và hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia.
Vụ Tổ chức cán bộ phối hợp với Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam tổ chức rà soát chức năng nhiệm vụ quản lý hoạt động đo đạc và bản đồ đảm bảo tính thống nhất theo quy định của Luật Đo đạc và bản đồ.
Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ trong phạm vi quản lý của mình chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch này theo nhiệm vụ được phân công, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm, tránh hình thức, lãng phí.
Theo Bảo Châu – monre.gov.vn – 27/8/2019

logo123

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

moitruonghb

logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction