Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 12

Hôm qua 135

Tuần này 285

Tháng này 2754

Tất cả 211927

KẾ HOẠCH

Thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai

trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

 

I. Các căn cứ.

- Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 24/11/2017 của Tỉnh ủy Hòa Bình về việc thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương;

- Quyết định số 18/2015/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình Ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình;

- Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng tỉnh Hòa Bình;

- Căn cứ Quyết định số 1338/QĐ-UBND ngày 20/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc thành lập Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Hoà Bình ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và các chức danh tương đương thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Công văn số 79/UBND-NC ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Hòa Bình về việc thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương;

- Công văn số 657/SNV-CCVC ngày 02/4/2018 của sở Nội vụ về việc Hướng dẫn quy trình thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp sở, cấp phòng và tương đương;

- Quy hoạch chức danh cán bộ quản lý cấp phòng Sở Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2015-2020;

- Kết luận số 05-KL/ĐU ngày 01/6/2018 của Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường.

II. Mục đích, yêu cầu.

1. Mục đích

- Phát hiện, thu hút và tuyển chọn những người có đức, có tài, có trình độ, năng lực, kinh nghiệm để góp sức cho sự phát triển của ngành; từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh, từng bước đối mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý;

2. Yêu cầu

- Bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo công tác cán bộ và nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; phát huy vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường sự giám sát của cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm, quản lý cán bộ, công chức, viên chức và của các tổ chức đoàn thể của cơ quan, đơn vị sử dụng chức danh qua tuyển chọn.

- Bảo đảm sự ổn định, kế thừa và phát triển của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

III. Nội dung cụ thể.

1. Chức danh, số lượng cần thi tuyển:

Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai: 01 vị trí;

2. Đối tượng dự tuyển.

a) Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển:

- Công chức đang công tác tại Chi cục Quản lý đất đai; cán bộ, công chức, viên chức không công tác tại Chi cục Quản lý đất đai, đang công tác tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có đủ tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm và nằm trong quy hoạch của chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai và tương đương giai đoạn 2015 - 2020 đã được Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, phải đăng ký tham gia dự tuyển, nếu không đăng ký tham gia dự tuyển thì hằng năm khi rà soát quy hoạch sẽ đưa ra khỏi danh sách quy hoạch.

- Đối tượng đăng ký tham gia dự tuyển trên nếu đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý thì được dự tuyển ở vị trí lãnh đạo, quản lý cao hơn không quá 2 cấp so với chức vụ hiện giữ (ví dụ: Phó Trưởng phòng trực thuộc Chi cục và tương đương có thể dự tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai).

- Cán bộ, công chức, viên chức ở các địa phương, cơ quan đơn vị trong tỉnh, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện của chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, nằm trong quy hoạch chức danh tương đương giai đoạn 2015 - 2020 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và phải được cơ quan, đơn vị nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý bằng văn bản cho người đó tham gia dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

b) Đối tượng được đề cử tham gia dự tuyển

Cán bộ, công chức, viên chức không nằm trong quy hoạch của chức danh tuyển chọn (bao gồm cả trường hợp không công tác cùng trong cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường) được tập thể lãnh đạo của Sở Tài nguyên và Môi trường đề cử và được Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường đồng ý bằng văn bản.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn dự thi.

- Đáp ứng những tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Kế hoạch số 118-KH/TU ngày 24/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;

- Đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5 Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND ngày 07/8/2017 của UBND tỉnh Hoà Bình đối với chức danh tuyển chọn.

4. Hồ sơ đăng ký dự thi.

Hồ sơ đăng ký dự tuyển bao gồm:

- Đơn đăng ký dự tuyển;

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, được cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác xác nhận tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh tuyển chọn (có chứng thực) của cơ quan có thẩm quyền.

- Bản kê khai tài sản, thu nhập theo quy định của pháp luật tại thời điểm đăng ký dự tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp trong thời hạn 6 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Bản nhận xét, đánh giá của tập thể lãnh đạo và cấp ủy nơi người tham gia dự tuyển đang công tác. Trường hợp người tham gia dự tuyển (đăng ký tham gia dự tuyển hoặc được đề cử tham gia dự tuyển) từ nơi khác thì phải có ý kiến bằng văn bản của cơ quan nơi người tham gia dự tuyển đang công tác đồng ý cho người đó tham gia dự tuyển và chuyển công tác nếu trúng tuyển.

- Bản nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với cá nhân, gia đình người dự tuyển.

5. Nội dung, hình thức thi tuyển.

Thi tuyển bao gồm 2 phần:

a) Tổ chức thi viết

- Nội dung thi viết: Kiến thức chung về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chuyên ngành quản lý đất đai; hiểu biết về nghiệp vụ quản lý của chuyên ngành quản lý đất đai; về chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của chức danh dự tuyển và các nội dung khác do Hội đồng thi tuyển quy định.

- Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định chọn đề thi viết trong số đề thi do Ban ra đề thi chuẩn bị, bảo đảm bí mật đề thi theo chế độ tài liệu tối mật trong suốt quá trình xây dựng ngân hàng đề thi cho đến khi công bố đề thi viết được lựa chọn.

- Chủ tịch Hội đồng thi tuyển chỉ đạo Ban coi thi tổ chức thi viết theo quy định. Thời gian thi viết là 180 phút. Bài thi viết được chấm theo thang điểm 100.

- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi viết, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định chọn ít nhất 03 thành viên Hội đồng thi tuyển để thực hiện việc chấm bài thi viết theo đáp án đã được Ban ra đề thi xây dựng. Bài thi viết phải được rọc phách theo quy định trước khi chuyển đến các thành viên Hội đồng thi tuyển được chọn để chấm thi.

Các thành viên Hội đồng thi tuyển chấm bài thi viết độc lập và trong thời hạn 02 ngày làm việc phải gửi kết quả chấm thi cho Thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước khi thông báo đến người dự tuyển.

- Kết quả bài thi viết là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Người dự tuyển phải có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên mới được tham gia phần thi trình bày Đề án.

- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày chấm thi viết xong, Hội đồng thi tuyển phải thông báo kết quả chấm bài thi viết đến người dự tuyển. Người dự tuyển được quyền gửi đơn đề nghị phúc khảo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo kết quả chấm thi.

- Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển quyết định chọn ít nhất 03 thành viên khác của Hội đồng thi tuyển (không phải những người đã chấm bài thi trước khi phúc khảo) để thực hiện việc chấm phúc khảo bài thi viết và thông báo kết quả đến người dự tuyển có đơn đề nghị phúc khảo.

Các thành viên Hội đồng thi tuyển chấm phúc khảo bài thi viết độc lập và trong thời hạn 02 ngày làm việc phải gửi kết quả chấm phúc khảo cho Thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước khi thông báo đến người dự tuyển có đơn đề nghị phúc khảo. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày chấm phúc khảo xong, Hội đồng thi tuyển thông báo kết quả đến người dự tuyển có đơn đề nghị phúc khảo.

- Chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả chấm thi viết (trường hợp có đơn đề nghị phúc khảo thì chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày thông báo kết quả chấm phúc khảo), Hội đồng thi tuyển phải có văn bản thông báo để người dự tuyển có kết quả bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên tham gia phần thi trình bày Đề án.

b) Tổ chức thi trình bày Đề án

- Nội dung thi trình bày Đề án, gồm: Đánh giá thực trạng, phân tích những mặt mạnh, hạn chế của Chi cục Quản lý đất đai, chỉ ra nguyên nhân; dự báo xu hướng phát triển và đề xuất kế hoạch, giải pháp phát triển Chi cục Quản lý đất đai; chương trình hành động thực hiện các kế hoạch, giải pháp của người dự tuyển nếu được bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn; kỹ năng trình bày, giao tiếp, ứng xử, giải quyết tình huống quản lý, phong cách lãnh đạo, quản lý; trả lời các câu hỏi chất vấn của Hội đồng thi tuyển và những người tham dự phần thi trình bày Đề án.

- Thành phần những người tham dự phần thi trình bày Đề án của người dự tuyển, gồm:

+ Toàn bộ Hội đồng thi tuyển;

+ Cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt, đại diện các tổ chức đoàn thể và cán bộ, công chức của Chi cục Quản lý đất đai được quyền đăng ký tham dự và chất vấn người dự tuyển.

Chủ tịch Hội đồng thi tuyển điều hành và quyết định việc người dự tuyển phải trả lời câu hỏi chất vấn của những người tham dự, bảo đảm đúng yêu cầu của chức danh tuyển chọn và thời gian trả lời chất vấn của người dự tuyển.

- Thời gian trình bày Đề án tối đa 45 phút. Thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn về Đề án không quá 90 phút. Thời gian trả lời mỗi câu hỏi chất vấn không quá 10 phút.

- Điểm thi trình bày Đề án được chấm theo thang điểm 100; cơ cấu điểm gồm 3 phần: (1) Xây dựng Đề án 40 điểm; (2) Trình bày Đề án 20 điểm; (3) Bảo vệ Đề án 40 điểm. Các thành viên Hội đồng thi tuyển thực hiện chấm điểm thi Đề án của người dự tuyển theo từng phần và gửi kết quả chấm thi (tổng số điểm của 3 phần) cho Thư ký Hội đồng thi tuyển để tổng hợp, báo cáo Hội đồng thi tuyển trước khi công bố.

- Kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển là điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi. Trường hợp có thành viên Hội đồng thi tuyển cho tổng số điểm chênh lệch (cao hơn hoặc thấp hơn) từ 20% trở lên so với điểm trung bình cộng của các thành viên Hội đồng thi tuyển tham gia chấm thi thì điểm của thành viên này không được chấp nhận và kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển được tính theo kết quả cho điểm của các thành viên còn lại của Hội đồng thi tuyển.

- Hội đồng thi tuyển phải công bố công khai kết quả điểm thi trình bày Đề án của những người dự tuyển ngay sau khi kết thúc việc tổ chức thi trình bày Đề án. Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả điểm thi trình bày Đề án.

- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức thi trình bày Đề án xong, Hội đồng thi tuyển phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền bổ nhiệm chức danh tuyển chọn về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển.

6. Xác định người trúng tuyển và bổ nhiệm người trúng tuyển

- Trên cơ sở báo cáo của Hội đồng thi tuyển về kết quả điểm thi trình bày Đề án của người dự tuyển, trong thời hạn 03 ngày làm việc, Giám đốc Sở lấy người có số điểm thi trình bày Đề án cao nhất trong số những người đạt trên 50 điểm để lấy ý kiến tập thể lãnh đạo Sở. Trường hợp có nhiều người cùng có kết quả điểm thi trình bày Đề án cao nhất bằng nhau thì đều được đưa ra lấy ý kiến theo quy định này.

- Chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị của Hội đồng thi tuyển về kết quả thi trình bày Đề án của người dự tuyển, tập thể lãnh đạo Sở phải có ý kiến bằng văn bản đề nghị Giám đốc Sở bổ nhiệm. Tập thể lãnh đạo Sở không thực hiện bỏ phiếu kín.

Trường hợp người được đưa ra lấy ý kiến mà tập thể lãnh đạo Sở không đồng ý thì tập thể lãnh đạo Sở phải nêu rõ lý do; nếu lý do hợp lý (mới phát hiện người dự tuyển không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm) thì Giám đốc Sở tiếp tục chọn người có kết quả điểm thi trình bày Đề án thấp hơn liền kề trong số những người đạt trên 50 điểm để đưa ra lấy ý kiến tập thể lãnh đạo Sở.

- Căn cứ ý kiến của tập thể lãnh đạo Sở trao đổi, nếu không phát hiện có sai phạm trong quá trình tổ chức tuyển chọn thì thống nhất để Giám đốc Sở ban hành quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển.

- Thông báo thi tuyển và quyết định bổ nhiệm người trúng tuyển gửi Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển.

- Thời gian tổ chức thi: Tháng 8 và tháng 9 năm 2018;

- Địa điểm tổ chức thi: Hội trường tầng 4 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình (số 391 đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

III. Tổ chức thực hiện.

- Tiến độ thực hiện.

STT Nội dung công việc Thời gian thực hiện Phân công thực hiện
1

Xây dựng kế hoạch tổ chức thi tuyển

7/2018

7/2018

Văn phòng Sở
2 Giám đốc Sở thành lập Hội đồng thi tuyển và Hội đồng thành lập các ban giúp việc Hội đồng. Hội đồng thi tuyển
3 Thông báo thi tuyển trên phương tiện thông tin đại chúng, niêm yết tại trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường 7/2018 Văn phòng Sở
4 Tiếp nhận hồ sơ dự tuyển (15 ngày làm việc kể từ ngày thông báo)
5 Thẩm định hồ sơ dự tuyển    7/2018 - 8/2018
6 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển trên trang Web của Sở và niêm yết tại trụ sở làm việc Sở Tài nguyên và Môi trường (15 ngày).

8/2018

Văn phòng Sở
6 Họp Hội đồng, các Ban của Hội đồng để rà soát báo cáo kết quả triển khai các nội dung liên quan. Hội đồng thi tuyển
7 Tổ chức thi viết và chấm      8/2018-         9/2018 Các Ban giúp việc
8 Hội đồng họp thống nhất kết quả thi tuyển, Thông báo kết quả chấm bài thi viết

9/2018

Hội đồng thi tuyển
9 Phần phúc khảo (nếu có) Hội đồng thi tuyển
10 Thông báo triệu tập thí sinh có bài thi viết đạt từ 50 điểm trở lên để tiếp tục tham gia trình bày Đề án Văn phòng Sở
11 Thi trình bày đề án Hội đồng thi tuyển
12 Công bố công khai kết quả điểm thi trình bày đề án Hội đồng thi tuyển
12 Ra Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở

- Văn phòng Sở phối hợp với các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc đảm bảo các điều kiện về vật chất, hội trường phục vụ công tác thi tuyển, công tác an ninh trong suốt thời gian tổ chức thi tuyển.

- Kinh phí cho công tác thi tuyển thực hiện theo Hướng dẫn số 4260/BTC-HCSN ngày 30/3/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí triển khai Đề án thí điểm đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng.

Trên đây là Kế hoạch thi tuyển chức danh Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường./.

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction