Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 12

Hôm qua 135

Tuần này 285

Tháng này 2754

Tất cả 211927

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án Bãi Đỗ xe HB-4 tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình

Căn cứ Điều 56 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng 2.900 m2 đất thương mại, dịch vụ để thực hiện dự án Bãi đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4) tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 07/12/2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc bán đấu giá quyền sử dụng 2.900 m2 đất thương mại, dịch vụ để thực hiện Bãi đỗ xe Phương Lâm 2 (HB-4) tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc phê duyệt giá đất cụ thể xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất để cho thuê đất thực hiện dự án bãi đỗ xe HB-4 tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình

Trung tâm phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình thông báo việc lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thương mại dịch vụ như sau:

1. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản đấu giá:

1.1. Tên đơn vị: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;

1.2. Địa chỉ: Số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng tài sản bán đấu giá:

2.1. Tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Quyền sử dụng đất.

- Nhóm đất: Đất phi nông nghiệp;

- Loại đất: Đất thương mai, dịch vụ;

- Hạ tầng kỹ thuật thửa đất: Khu đất chưa có hạ tầng kỹ thuật (theo hiện trạng);

- Tổng diện tích khu đất là: 2.900,0 m2;

- Tài sản trên đất: Không có tài sản trên đất;

- Vị trí, địa điểm khu đất đấu giá: Tại phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình;

2.2. Mục đích, hình thức và thời hạn sử dụng đất

- Mục đích sử dụng đất: Đất thương mại, dịch vụ.

- Hình thức: Thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: 50 năm.

3. Giá khởi điểm: 22.191.970.000 đồng (Hai mươi hai tỷ một trăm chín mươi mốt triệu chín trăm bẩy mươi nghìn đồng). Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bao gồm các tiêu chí sau:

Mọi tổ chức đấu giá tài sản phải có đầy đủ các tiêu chí theo quy định tại Khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 cụ thể như sau:

4.1. Cơ sở vật chất: Có trụ sở, địa chỉ rõ ràng, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;

4.2. Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;

4.3. Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản: Là Tổ chức đấu giá được thành lập theo đúng quy định của pháp luật, đã đăng ký hoạt động với Sở Tư pháp, có đầy đủ bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá; Thẻ đấu giá viên;

4.4. Có tối thiểu 03 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với các cơ quan (Có tối thiểu 01 hợp đồng dịch vụ đấu giá quyền sử dụng đất tương tự về đấu giá đất thương mại, dịch vụ), Có Bảo trách nhiệm nghề nghiệp đấu giá viên.

4.5. Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp với quy định của pháp luật;

4.6. Là tổ chức bán đấu giá chuyên nghiệp;

4.7. Hồ sơ pháp lý và hồ sơ năng lực: Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập.

5. Hồ sơ đăng ký gồm có:

- Văn bản đề nghị tham gia tổ chức đấu giá tài sản;

- Hồ sơ năng lực của tổ chức đấu giá tài sản;

- Phương án đấu giá;

- Thù lao dịch vụ đấu giá.

6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

6.1. Thời gian nhận hồ sơ: Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày thông báo (Từ 7 giờ 30 phút ngày 23/12/2020 đến 16 giờ 30 phút ngày 25/12/2020 ).

Hồ sơ nộp trực tiếp Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình.

6.2. Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình, số 391 Đường Trần Hưng Đạo, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Lưu ý: Không hoàn trả hồ sơ đối với các hồ sơ không được lựa chọn.

7. Thời gian thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá:

Kết quả lựa chọn tổ chức thực hiện đấu giá được thông báo vào ngày 28/12/2020 tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và trên Trang thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp.

Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình thông báo để các Tổ chức đấu giá tài sản biết và đăng ký./.

Nơi nhận:                                
- Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản của Bộ Tư pháp;
- Trang thông tin điện tử Sở TN&MT;
- Lưu: VT, QLQĐ.

   PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH                          

 

 

Nguyễn Đức Tuấn

 

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction