Hình ảnh hoạt động

image001
bien doi khi hau
dvctt
hcctt
thudientu
DANH BA THU DIEN TU
BoTNMT
tongcucquanlydatdai
cuckhituongthuyvanvabiendoikhihau
cuccongnghethongtin

Thống kê truy cập

Hôm nay 6

Hôm qua 135

Tuần này 279

Tháng này 2748

Tất cả 211921

1. Vị trí, chức năng

a) Chi cục Quản lý đất đai là cơ quan hành chính trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu cho ủy ban nhân dân quản lý nhà nước về đất đai và định giá đất trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường.

b) Chi cục Quản lý đất đai có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; Trụ sở đặt tại Sở Tài nguyên và Môi trường.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

Chi cục Quản lý đất đai có các nhiệm vụ, quyền hạn sau:

a) Dự thảo Quyết định, Chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của ủy ban nhân dân tỉnh; các văn bản thuộc thẩm quyền của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về lĩnh vực đất đai, giá đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

b) Dự thảo các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuấn kỹ thuật và định mức kỹ thuật; các văn bản tài liệu tuyên truyền, phố biến, giáo dục pháp luật về đất đai, giá đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng.

c) Hướng dẫn tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực đất đai được cơ quan nhà nước cấp trên có thẩm quyền ban hành;

d) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt;

e) Tổ chức thẩm đinh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất do ủy ban nhân dân cấp huyện trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của cấp huyện đã được phê duyệt;

f) Giúp Lãnh đạo Sở tham mưu cho ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định hạn mức giao đất, công nhận đất ở cho hộ gia đình; hạn mức công nhận quyền sử dụng đất đối với trường họp hộ gia đình, cá nhân tự khai phá đất để sản xuất nông nghiệp; hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đinh, cá nhân; diện tích tối thiếu được tách thửa và các nội dung khác theo quy định, của pháp luật về đất đai;

g) Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển quyền sử dụng đất, chuyến mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật; tổ chức thấm định phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư theo thẩm quyền; giúp Chủ tịch úy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện việc trưng dụng đất theo quy định;

h) Thực hiện việc đăng ký đất đai và tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, ký họp đồng thuê đất; lập, quản lý, cập nhật và chỉnh lý hồ sơ địa chính đối với các tổ chức, cơ sở tôn giáo, tố chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư theo quy định;

i) Tố chức thực hiện và hướng dẫn kiêm tra việc điêu tra đánh giá tài nguyên đất; điều tra, khảo sát, đo đạc, đánh giá đất đai; lập, chỉnh lý và quản bản đồ địa chính; thống kê, kiểm kê, lập bản đồ hiện trạng sử đụng đất; xây dụng, vận hành hệ thống theo dõi và đánh giá đối với quản lý, sử dụng đất đai;

j) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chủ trì việc tổ chức xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định; lập bản đồ giá đất; tham mưu giải quyết các trưòng họp vướng mắc về giá đất;

k) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chủ trì việc tổ chức xác định giá đất cụ thể làm căn cứ để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, tính giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất và các trường hơp khác theo quy định của pháp luật trình úy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định;

l) Xây dựng, quản lý, khai thác, cung cấp thông tin, cơ sở dữ liệu về đất đai theo quy định;

m) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, kiếm tra, tố chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối vói các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật;

n) Kiểm tra và tổ chức thực hiện việc phát triển quỹ đất; quản lỵ, khai thác quỹ đất; tổ chức việc đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

o) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

1. Vị trí, chức năng.

a) Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tổ chức thực hiện quan trắc, phân tích, đánh giá tài nguyên và môi trường phục vụ công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh; tư vấn và thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường.

b) Trung tâmcó tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; Trụ sở của Trung tâm đặt tại tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

2. Nhiệm vụ.

a) Triển khai xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh theo quy hoạch, chương trình kế hoạch đã được cấp thẩm quyền phê duyệt;

b) Thực hiện khảo sát, điều tra, phân tích, đánh giá chất lượng nguồn tài nguyên đất, nước, khoáng sản và đa dạng sinh học theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

c) Tổ chức thực hiện quan trắc, phân tích, lập và cung cấp cơ sở dữ liệu về môi trường định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền;

d)  Phối hợp điều tra, thống kê các nguồn thải, loại chất thải và lượng phát thải trên địa bàn tỉnh. Điều tra, quan trắc, phân tích các chỉ tiêu để xác định mức phí bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tổ chức, thu phí bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

đ) Phục vụ giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm soát ô nhiễm môi trường và trưng cầu giám định kỹ thuật môi trường theo yêu cầu;

e) Điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng môi trường; tổng hợp, dự báo diễn biến môi trường, đánh giá tác động biến đổi khí hậu; điều tra, thống kê, đánh giá chất thải,tình hình ô nhiễm, suy thoái sự cố môi trường; các dự án về an toàn sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học;

g) Xây dựng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện các đề án, dự án về phân loại, thu gom, xử lý, giảm thiểu, tái chế, chôn lấp chất thải; các đề án, dự án, nhiệm vụ về bảo vệ, khắc phục, cải tạo cảnh quan môi trường bị ô nhiễm suy thoái;

h) Thực hiện các dịch vụ tư vấn môi trường, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, bản cam kết bảo vệ môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường (phương án cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản), lập hồ sơ đăng ký hành nghề thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại; lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại; hồ sơ hoàn thành các công trình xử lý, bảo vệ môi trường, các dịch vụ tư vấn khác về môi trường theo quy định; kế hoạch bảo vệ môi trường, ứng phó sự cố môi trường;

i) Nghiên cứu, điều tra, khảo sát hiện trạng, diễn biến tác động ô nhiễm tới sức khỏe cộng đồng;

k) Tổ chức nghiên cứu, thử nghiệm, ứng dụng, phát triển khoa học công nghệ, kỹ thuật  tiên tiến vào hoạt động quản lý tài nguyên đất, nước, khoáng sản, khí tượng thuỷ văn và đo đạc bản đồ, hoạt động quan trắc, phân tích, phòng chống, khắc phục, xử lý ô nhiễm môi trường;

l) Tham gia công tác đào tạo, truyền thông nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường;

 m) Tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tiến hành các hoạt động về kỹ thuật tài nguyên và môi trường, ký kết các hợp đồng nghiên cứu, kinh tế - kỹ thuật, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ thuộc lĩnh vực;

  n) Tham gia, thực hiện các chương trình, dự án trong nước và hợp tác quốc tế về tài nguyên và môi trường; các dự án, đề tài khoa học trong nước và hợp tác quốc tế về quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật và phân công của Giám đốc Sở;

o) Tổ chức quản lý tài chính, tài sản, nhân sự và các nguồn lực khác được giao phục vụ hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật;

p) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.

Họ và tên

Chức vụ

Điện thoại

Địa chỉ Email

  LÃNH ĐẠO SỞ 

Nguyễn Trần Anh 

Giám đốc

0218.3852.666

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Anh Quân

P. Giám đốc

0218.3899.889

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nguyễn Khắc Long

 P. Giám đốc

0218.3857.688

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Nguyễn Phương Đông P. Giám đốc  0218.3899.898  dongnp.tnmt@hoabinh.gov.vn

  VĂN PHÒNG SỞ

Vũ Thị Đông Hà  

 Chánh VP 0218.3899.886  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Nguyễn Thị Phiến  P.Chánh VP  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  THANH TRA SỞ

  Phạm Thị Mơ  Chánh TTr 0218.3852.787 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Phạm Hữu Huy

P. Chánh TTr

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  PHÒNG ĐO ĐẠC, BẢN ĐỒ VÀ VIỄN THÁM  

Trần Đạo Hạnh

Trưởng phòng 0218.3888.558

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Nguyễn Đại Anh P.Trưởng phòng This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

PHÒNG KHOÁNG SẢN

  Đào Anh Thép  Trưởng phòng 0218.3857.532  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

PHÒNG TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHÍ TƯỢNG

Nguyễn Văn Ngọc

 Trưởng phòng

 0218.3853. 373

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Trần Mạnh Hùng

 P.Trưởng phòng

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  CHI CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Nguyễn Thị Hoa

Chi cục Trưởng

0218.3897.395

hoant-bvmt@hoabinh.gov.vn

 CHI CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

Doãn Quang Hưng   Chi cục Trưởng 0218.3899.969

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Kim Ngọc Toàn Giám đốc 02186271188  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Tạ Anh Tuấn P.Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

 Nguyễn Quang  Trung

Giám đốc 

  0218.3602.555

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Bùi Thị Thu Hương

P.Giám đốc

0218.3602.888 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
Đinh Văn Hiến P.Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  TRUNG TÂM KỸ THUẬT TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

Quách Tài Quỳnh Giám đốc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Trần Đại Vỹ

P.Giám đốc

0218.3851.363

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Đào Xuân Hồng

P.Giám đốc

0218.3887.968

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

  TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT 

Nguyễn Đức Tuấn Giám đốc 0218.3852.768  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Đặng Trọng Đức P.Giám đốc 0218.2211.812 ducdt.tnmt@hoabinh.gov.vn

QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình

 

 GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Quyết định số 35/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình;

Căn cứ Quyết định số 1915/QĐ-UBND ngày 31/08/2021 của UBND tỉnh Hòa Bình Tổ chức lại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;

Căn cứ Giấy phép số 64/GP-STTTT ngày 28/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình Giấy phép thiết lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng;

Căn cứ Quyết định số 363/QĐ-STNMT ngày  29/10 /2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chế hoạt động của Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình;

Căn cứ Quyết định số 452/QĐ-STNMT ngày 22/11/2021 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phân công nhiệm vụ đối với Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường;

Xét đề nghị của Văn phòng Đăng ký đất đai tại Tờ trình số 1778/TTr-VPĐKĐĐ ngày 08/12/2021 về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.

 

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hoà Bình (sau đây gọi tắt là Ban biên tập Website), gồm các ông, bà có tên sau:
1. Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Sở, Trưởng ban;
2. Ông Đinh Văn Hiến - Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Phó Trưởng ban thường trực;
3. Ông Nguyễn Quốc Bình – Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Lưu trữ, Văn phòng Đăng ký đất đai, Thư ký Ban biên tập;
4. Các thành viên:
- Bà Vũ Thị Đông Hà - Chánh Văn phòng Sở;
- Bà Phạm Thị Mơ - Chánh Thanh tra Sở;
- Ông Đào Anh Thép - Trưởng phòng Khoáng sản;
- Ông Trần Đạo Hạnh - Trưởng phòng Đo đạc, bản đồ và Viễn thám;
- Ông Nguyễn Văn Ngọc - Trưởng phòng Tài nguyên nước và Khí tượng;
- Bà Nguyễn Thị Hoa - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường;
- Ông Doãn Quang Hưng - Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai;
- Ông Quách Tài Quỳnh - Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Kim Ngọc Toàn - Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường;
- Ông Nguyễn Đức Tuấn - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phát triển quỹ đất;
- Ông Bùi Đức Việt - Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Lưu trữ, Văn phòng Đăng ký đất đai.
Điều 2. Chức năng nhiệm vụ của Ban Biên tập Website.
1. Ban biên tập Website làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và theo sự phân công của Trưởng ban; mọi hoạt động của Ban biên tập Website tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban biên tập Website.
2. Thường trực Ban biên tập Website là Văn phòng Đăng ký đất đai.
3. Nhiệm vụ của Ban biên tập Website:
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật trong việc đăng tải nội dung thông tin, hình ảnh trên Trang thông tin điện tử (gọi tắt là Website);
- Tổ chức biên tập, thu thập, quản lý tài liệu; kiểm tra, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các nội dung tin, bài, ảnh trước khi đăng tải trên Website;
- Thường xuyên cập nhật các tin, bài, ảnh và các văn bản chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước đã ban hành có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của ngành, nhằm phục vụ tốt yêu cầu tra cứu thông tin của tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực tài nguyên và môi trường;
- Tiếp nhận tin, bài, ảnh của các tác giả và phân công xử lý, biên tập các bản thảo, các ấn phẩm trước khi xuất bản;
- Tham gia viết tin, bài và biên tập tin, bài, ảnh nhằm thông tin về hoạt động của ngành, hướng dẫn nghiệp vụ trên Website;
- Dự thảo kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung và chương trình trong các kỳ họp của Ban biên tập Website;
4. Sử dụng con dấu: Trưởng Ban biên tập, Phó Trưởng Ban biên tập được sử dụng con dấu của Sở Tài nguyên và Môi trường để ký các văn bản của Ban biên tập Website.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 268/QĐ-STNMT ngày 16 tháng 7 năm 2020 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình.
Điều 4. Chánh Văn phòng Sở, Ban biên tập Website Sở, Trưởng các phòng chuyên môn, nghiệp vụ; Trưởng các đơn vị trực thuộc Sở và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

logo123

Banner truyen

Văn bản mới ban hành

Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa Bình


Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý văn bản


Phần mềm và Tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số


kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 29/7/2019 V/v triển khai chỉ thị 10/CT-TTg chỉ thị số 10/CT-TTG ngày 22/4/2019 V/v tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc


Dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác thông tin, dữ liệu TNMT tỉnh Hòa BìnhHÒM THƯ GÓP Ý

so tnmthb

Video hoạt động ngành

Bạn cần biết

anh ttkt1

Untitled 1

ToRoiDVC023

20210918 1 chien dich
logo tiep nhan phan anh tt hanh chinh1
quan ly vb
Untitled 2
tongcucdiachatvakhoangsan
cucquanlytainguyennuoc

cucdodacbando

Template Settings

Color

For each color, the params below will be given default values
Blue Oranges Red

Body

Background Color
Text Color

Header

Background Color

Spotlight3

Background Color

Spotlight4

Background Color

Spotlight5

Background Color

Footer

Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction